ฮ่องกง – โอเชียนปาร์ค – เซินเจิ้น WINDOW OF THE WORLD 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 14.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิคเคาเตอร์ M ประตู 6-7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ 16.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX712 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.00 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่บนเกาะลันเตา หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Harbour Plaza Metropolis Hotel หรือเทียบเท่า (อาหารค่ำอิสระไม่รวมในรายการ)

วันที่สอง หวังต้าเซียน – โอเชียนปาร์ค – เซินเจิ้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตาที่ วัดหวังต้าเซียนที่ที่เชื่อกันว่าคำอธิษฐานของท่านจะเป็นผลสำเร็จ แล้วนำชมโรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านสู่ Ocean Park สวนสนุกซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามมากแห่งหนึ่งในโลก นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวท้องทะเลสีคราม แล้วนำชมปลาฉลามหลากหลายสายพันธุ์ใน Shark Aquarium จากนั้นชมการแสดงของเหล่าบรรดาโลมาและแมวน้ำแสนรู้ที่ Ocean Theatre หลังชมการแสดงแล้วนำท่านลงบันไดเลื่อนที่ว่ากันว่ายาวที่สุดในโลกลงสู่หมู่บ้านเมืองจีนจำลอง Middle Kingdom ชมการจำลองภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจึนแต่ละสมัย พร้อมช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น นำท่านเข้าที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)

วันที่สาม เซินเจิ้น – เมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD – ช้อปปิ้งหล่อหวู่ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(2) จากนั้นนำท่านชิมใบชา “หยางกุ้ยเฟย” อันชึ้นชื่อของเซินเจิ้นพร้อมเลือกซื้อไปดื่มบำรุงสุขภาพ แล้วนำท่านชมเมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD ซึ่งจำลองสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม รวมทั้งจากเมืองไทยด้วยท่านสามารถเดินชมบริเวณรอบๆ หรือจะเลือกนั่งรถพ่วงหรือนั่งรถโมโนเรล ชมโดยรอบ (ไม่รวมในรายการ) พร้อมบริการถ่ายรูปหมู่จากช่างภาพ คนละ 1 ใบ จากนั้นนำท่านสู่ร้านไข่มุก พร้อมเลือกซื้อครีมไข่มุก, ผงไข่มุกไปประทินผิว กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3) บ่าย นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อที่ “ย่านหล่อหวู่” สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ นำท่านกลับที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระ ไม่รวมในรายการ)

วันที่สี่ เซินเจิ้น – ฮ่องกง – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(4) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง นำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและเพื่อความเป็น ศิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทอง กลับบ้าน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) แล้วให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน นำท่านช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK & SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้นจนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ (อาหารค่ำ อิสระไม่รวมในรายการ) 18.25 น. อำลาฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน