ฮ่องกง – เซินเจิ้น – WINDOW OF THE WORLD 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค

อัตราค่าบริการ
ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิด ประมาณ 2,700 บาท ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 10,880 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 9,880 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 8,880 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900 บาท

อัตรานี้รวม ** ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามรายการระบุ ชั้นทัศนาจร (ไป-กลับพร้อมคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า เปลี่ยนแปลงตั๋ว) ** ค่าอาหารที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าที่พักตามระบุในรายการ ** ค่ารถรับ-ส่ง /นำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ / ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ** ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางกับ AIC วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

** ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ภาษีน้ำมัน, ภาษีการเดินทางประมาณ 2,700 บาท ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหาก สายการบินมีการเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง ** ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่ง) ** ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

** ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเดืนทางหากสมาชิกไม่ครบ 15 ท่าน ** ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว ** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

** หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้