ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน แบบสบายกระเป๋า เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง ช้อปปิ้งจุใจ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 13,900 บาท
เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,900 บาท
เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง 11,900 บาท
เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 10,900 บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม – ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ไปกลับ – ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน – อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) – บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศน์ – ค่าวีซ่าจีน (ขอแบบปกติ เวลาทำการ 5 วัน) – ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. – ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ ตามรายการ

ราคาทัวร์ไม่รวม

– ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ+ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ค่าประกันวินาศภัย+ค่าน้ำมันที่เรียกเก็บจากสายการบิน ประมาณ 2,800 บาท (ประมาณการ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2551) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ – ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ ที่ฮ่องกง (30 ฮ่องกงดอลล่าร์หรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ) – ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) – ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว

– ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%