ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์-วัดแชกงหมิว 4 วัน 3 คืน (CX)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12-15,19-22,26-29 พ.ค. 9-12,16-19,23-26 มิ.ย. 30 มิ.ย.-03 ก.ค. 7-10,14-17,21-24,28-31ก.ค.

4-7,18-21,25-28 ส.ค.

22,900 21,900 21,900 21,900

21,900

22,900 21,900 21,900 21,900

21,900

21,900 20,900 20,900 20,900

20,900

19,900 19,900 19,900 19,900

19,900

6,500 6,000 6,000 6,000

6,000