ฮ่องกง มาเก๊า กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปีใหม่

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า (-,-,ค่ำ) 06.00 น. ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6-7 หน้าเคาน์เตอร์ M โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เจ้าหน้าบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องตั๋วเครื่องบินและ สัมภาระให้แก่ท่าน 08.20 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ยแปซิฟิค เที่ยวบิน CX700 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย) บ่าย เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับท่านและนำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟิร์สเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงท่าเรือมาเก๊า ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของมาเก๊า จากนั้นนำท่านชมความงามสไตล์เวนิส ที่ The Venetian Hotel & Resort รีสอร์ท 6 ดาวใหม่ลือชื่อ ล่าสุดของมาเก๊า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (1) นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Casa Real Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกับมาเก๊า

วันที่สอง มาเก๊า – ฮ่องกง (เช้า,กลางวัน,เย็น) City Tour มาเก๊า เยี่ยมชม The Venetian Hotel & Resort

– วัดเจ้าแม่กวนอิม– โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโดร์สแควร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่เก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า ภายในมีแท่นบูชาอันสวยงามใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม พร้อมจุดธูปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และเหล่าเทพภายในวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านได้ชมความอลังการของโบสถ์เซ็นต์พอลล์ (Ruin of St. Paul’s) สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อนจะนำท่านแวะช้อปปิ้งย่านการค้าเซนาโด้สแควร์แหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (3) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสู่ฝั่งเกาลูน โดยเรือเฟิร์สเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีศุลการกรและตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า และ ฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ฝั่งเกาลูน และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (4) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว Royal Pacific (Hotel Wing) หรือ Royal Plaza หรือ Novotel Nathan Road ฝั่งเกาลูน ในกรณีที่ท่านพัก: ***Royal Pacific (Hotel Wing) พาท่านชม Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ***Royal Plaza พาทุกท่านช้อปปิ้ง Lady Market ตลาดเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับสตรียี่ห้อต่างๆ และมีของกระจุกกระจิกน่ารักๆที่ดึงดูดใจ ทั้งซีดี นาฬิกา รองเท้า และกระเป๋าน ฯลฯ ***Novotel Nathan Road จะพาทุกท่านเที่ยวตลาดกลางคืน Temple Street ตลาดกลางคืนของฮ่องกงมีสินค้าขายเกือบทุกประเภท ตั้งแต่ธูปหอม เครื่องประดับ อาหาร กางเกงยีนส์แบบสั่งตัด ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

วันที่สาม ฮ่องกง (เช้า,กลางวัน, เย็น)นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 – พระใหญ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารจีน(5) นำท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา กระเช้าข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อขึ้นไปยังบนยอดเขานองปิง พร้อมทั้งชมทัศนียภาพ ของเกาะลันเตา และ สนามบินตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับโดยกระเช้า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบเจ ที่อร่อยที่สุด ณ ภัตตาคารอารามโป่วหลิน (6) นำท่านนมัสการพระองค์ใหญ่ หรือ หลวงพ่อเทียนถานแห่งวัดโป่วหลิน พระคู่บ้านคู่เมืองของฮ่องกง ที่คนทั้งฮ่องกงและคนจีนแผ่นดินใหญ่ให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อเทียนถาน เป็นพระโลหะสำริดสูง 23 เมตร หนักกว่า 30 ตัน สร้างมาไม่ต่ำกว่า 300 ปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังฝั่งเกาลูน เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน(7) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว Royal Pacific (Hotel Wing) หรือ Royal Plaza หรือ Novotel Nathan Road ฝั่งเกาลูน วันที่สี่ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (เช้า,-, -) Hong Kong City Tour ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak

– นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาด Repulse Bay อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารจีน (8) จากนั้นนำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา “Victoria Peak” ซึ่งอยู่ จากจุดชมวิวแห่งนี้เชิญท่านสัมผัสทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง และเกาะเกาลูน เมื่อเต็มอิ่มกับบรรยากาศ แล้วนำท่านเดินทางสู่ Repulse Bay เชิญท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่าและนมัสการเทพิทักษ์ชาวเรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เชิญท่านลูบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุที่เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานนี้ 1 ครั้ง จะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 ปี จากนั้นนำท่านเครื่องประดับเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ดังที่สุดในฮ่องกง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านให้ดียิ่งๆขึ้นไป ณ Hong Kong Jewelry จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ที่ร้าน DUTY FREE รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ หลังจากนั้นอิสระกับการช้อปปิ้งในย่านจิมซาโจ่ย แหล่งช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย หรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย (โปรดตรวจสอบเวลาและสถานที่อีกครั้ง ณ วันนั้น) ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน ก่อนเดินทางกลับ 18.35 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX703 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย)

20.35 น. ถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ