ฮ่องกง – นองปิง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) พักฮ่องกง 1 คืน เซินเจิ้น 2 คืน

วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 14.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เคาน์เตอร์ M โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับท่าน 16.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 712 (บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ท่านจะเพลิดเพลิน กับบริการอันดีเยี่ยม ของพนักงานบริการบนเครื่องบิน 20.00 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบาย บนเกาะลันเตา หลังจากผ่านการ ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าที่พัก Rambler Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร(1) ให้ท่านได้ท่องราตรีของฮ่องกงตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้า หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000

วันที่สอง หวังต้าเซียน – TSL – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น เช้า รับประทานอาหารเช้าติมซำ ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตาที่วัดหวังต้าเซียนที่ที่เชื่อกันว่าคำอธิษฐานของท่านจะเป็นผลสำเร็จ แล้วนำชมโรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านสู่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งของเป็น4ส่วน MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิ สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์, หมีพูล และเพื่อนๆ ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruiseล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Tree house บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงส์ Rafts to Tarzan’s Treehouse สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ช่วงเย็นก่อนปิดสวนสนุก 30 นาที จะได้พบกับพลุไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาอันเป็นเอกลักษณ์ ของดิสนีย์แลนด์ ( เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระ ท่านสามารถหาทานได้อย่างสะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น

นำท่านเข้าที่พัก DAYS INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น – เมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD – ช้อปปิ้งหล่อหวู่ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(3) จากนั้นนำท่านชิมใบชา “หยางกุ้ยเฟย” อันชึ้นชื่อของเซินเจิ้นพร้อมเลือกซื้อไปดื่มบำรุงสุขภาพ แล้วนำท่านชมเมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD ซึ่งจำลองสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม รวมทั้งจากเมืองไทยด้วยท่านสามารถเดินชมบริเวณรอบๆ หรือจะเลือกนั่งรถพ่วงหรือนั่งรถโมโนเรล ชมโดยรอบ(ไม่รวมในรายการ) พร้อมบริการถ่ายรูปหมู่จากช่างภาพคนละ 1 ใบ จากนั้นนำท่านสู่ร้านไข่มุกพร้อมเลือกซื้อครีมไข่มุก,ผงไข่มุกไปประทินผิว กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) บ่าย นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อที่ “ย่านหล่อหวู่” สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ นำท่านกลับที่พัก DAYS INN HOTEL หรือเทียบเท่า

(อาหารค่ำอิสระ ไม่รวมในรายการ)

วันที่สี่ เซินเจิ้น – ฮ่องกง – Nongping cable car พระใหญ่เกาะลันเตา – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง นำท่านสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม ่ของฮ่องกง “นองปิง360” ชมความงดงามในมุมมอง 360 องศารอบตัวจากกระเช้าลอยฟ้าซึ่งมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร เพลินตาไปกับวิวอันเขียวขจีของเกาะลันเตา,สนามบินนานาชาติฮ่องกงและทะเลจีนใต้ภายในระยะเวลา 25 นาที สู่พระใหญ่และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ซึ่งประกอบไปด้วย หอพุทธประวัติ,โรงละคร Monkey’s Tale,ร้านชานองปิง, การแสดงกลางแจ้ง และความสนุกอีกมากมาย (ค่าบริการไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ สนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านช้อปปิ้งย่านสถานีต๊งช๊ง ซึ่งมีสินค้าเอาท์เล็ต มากมายหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ (อาหารกลางวันและค่ำ อิสระไม่รวมในรายการ) 18.25 น. อำลาฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน