ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน พักฮ่องกง 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ ( EK )

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – ฮ่องกง 11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบินเอมิเรตส์ เคาน์เตอร์ T โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับท่าน 13.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารเที่ยงและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ท่านจะเพลิดเพลินกับบริการอันดีเยี่ยม ของพนักงานบริการบนเครื่องบิน 17.00 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบาย บนเกาะลันเตา หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เชิญท่านเข้าที่พัก Panda hotel หรือเทียบเท่า จากนั้นเชิญท่านเพลิดกับการช้อปปิ้งที่ย่านนาธาน หรือมงก๊ก ย่านช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเปิดบริการถึงประมาณเที่ยงคืนอย่างจุใจเพลิดเพลินกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงยามค่ำคืน หรือให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณเอฟเวนิว ออฟ สตาร์ บนลานริมอ่าววิคตอเรียบริเวณชิมซาจุ่ยอีสต์ คุณจะพบมนต์เสน่ห์มายาแห่งภาพยนตร์ฮ่องกง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ดาราภาพยนตร์ และผู้คนในวงการ ผู้สร้างปาฏิหารย์ให้บังเกิดกับวงการจอเงิน บนถนนสายกว้างใหญ่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับแสงสี และเลเซอร์โชว์ อันยิ่งใหญ่ตระการตา รวมทั้งรอยฝ่ามือ ของดาราดังประทับอยู่และยังเป็นจุดที่สามารถชมความงามของอ่าววิคตอเรียยามค่ำคืน และชมแสงสีของฮ่องกงได้ชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)

วันที่สองของการเดินทาง รีพัลย์เบย์ – วิคตอเรียพีค – TSL – ดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร (2) จากนั้นนำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นศิริมงคล และนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทองกลับบ้าน แล้วนำชมโรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์, หมีพูล และเพื่อนๆ ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Treehouse บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิง Rafts to Tarzan’s Treehouse สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ช่วงเย็นก่อนปิดสวนสนุก 30 นาที จะได้พบกับพลุไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาอันเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ (อาหารกลางวัน/เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก) จากนั้นนำเข้าที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร (3) หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านช้อปปิ้งชิมซาจุ่ย แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงหรือนั่งรถไฟใต้ดินข้ามฝั่งสู่เกาะฮ่องกง ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วเกาะฮ่องกงโดยทางรถไฟใต้ดิน และนั่งเรือข้ามฟากระหว่างเกาะฮ่องกงและแหลมเกาลูน ที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่ ย่านชิมซาจุ่ย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น) จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน CHEK LAP KOK เพื่อเตรียมเดินทางกลับ (อาหารกลางวัน /เย็น อิสระตามอัธยาศัย ) 22.25 น. อำลาฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน

หมายเหตุ – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า /กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงให้บริษัทฯก่อนเดินทางเพื่อประโยชน์ของท่าน