ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ดิสนีย์แลนด์- The Peak-เจ้าแม่กวนอิม พัก Disney’s Hollywood วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ ปีใหม่

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (-,-,เย็น) 07.00 น. ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 6-7 หน้าเคาน์เตอร์ M โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระให้แก่ท่าน 09.45 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX708 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย) 13.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับท่านและนำท่านเดินทางสู่ Disney’s Hollywood Hotel เพื่อเช็คอินเก็บสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการ เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน(1) ภายในดิสนีย์แลนด์ หลังจากนั้นชมการแสดงดอกไม้ไฟ ประกอบดนตรี ที่ลานหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า เมื่อการแสดงสิ้นสุด นำท่านเข้าสู่ที่พัก Disney’s Hollywood

วันที่สอง ฮ่องกง (เช้า,-,เย็น) HONG KONG DISNEYLAND PARK

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ภายในโรงแรม (2) จากนั้นนำท่านสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน หลังจากนั้นนำท่านเยือน Hong Kong Disneyland ดินแดนแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ Main Street U.S.A, Adventure land, Fantasyland และ Tomorrow land ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัวใหม่ล่าสุด ไม่เหมือนที่ใดในโลก It’s a small world เป็นเครื่องเล่นที่นั่งเรือล่อง และท่องเที่ยวไปตามส่วนต่างๆ ของโลก ประกอบไปด้วย สิ่งมหัศจรรย์สถาปัตยกรรมชื่อดังของโลก และสัญลักษณ์ประจำชาตินั้นๆ รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ ภายในดิสนีย์แลนด์ ชมขบวน Disney’s on Parade ของบรรดาตัวการ์ตูนต่างๆ ของดิสนีย์ สนุกสนานกับเกมส์ต่างๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากดิสนีย์ อิสระจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาลูน เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (3) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว Royal Pacific (Hotel Wing) หรือ Royal Plaza หรือ Novotel Nathan Road ฝั่งเกาลูน ในกรณีที่ท่านพัก : ***Royal Pacific (Hotel Wing) พาท่านชม Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด ตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ***Royal Plaza พาทุกท่านช้อปปิ้ง Lady Market ตลาดเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับสตรียี่ห้อต่างๆ และมีของกระจุกกระจิก น่ารักๆที่ดึงดูดใจ ทั้งซีดี นาฬิกา รองเท้า และกระเป๋าน ฯลฯ ***Novotel Nathan Road จะพาทุกท่านเที่ยว ตลาดกลางคืน Temple Street ตลาดกลางคืนของฮ่องกงมีสินค้าขายเกือบทุกประเภท ตั้งแต่ธูปหอม เครื่องประดับ อาหาร กางเกงยีนส์แบบสั่งตัด ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ วันที่สาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (เช้า,กลางวัน,-) City Tour ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่

Repulse Bay – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารจีน(4) จากนั้นนำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา “Victoria Peak” (Mid-Level) เชิญท่านสัมผัสทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง และเกาะเกาลูน นำท่านเดินทางสู่ Repulse Bay นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และข้ามสะพานต่ออายุที่เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานนี้ 1 ครั้ง จะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 ปี จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ดังที่สุดในฮ่องกง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านให้ดียิ่งๆขึ้นไป ณ Hong Kong Jewelry และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ปลอดภาษีที่ร้าน Duty Free บ่าย รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน (5) หลังจากนั้นอิสระกับการช้อปปิ้ง ในย่านจิมซาโจ่ย จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย (โปรดตรวจสอบเวลาที่สถานที่อีกครั้ง) นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน นานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถเดินช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินก่อนกลับบ้าน 22.25 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX709 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย)

23.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ