ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบินเอมิเรตส ์ เคาน์เตอร์ T โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับท่าน 13.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 17.40 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบายบนเกาะลันเตา หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าที่พัก HARBOUR PLAZA METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1) หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ท่องราตรีของฮ่องกงตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK & SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,

BALLY, G2000

วันที่สอง หวังต้าเซียน – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตาที่วัดหวังต้าเซียนที่ที่เชื่อกันว่าคำอธิษฐานของท่านจะเป็นผลสำเร็จ แล้วนำชมโรงงาน TSLซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านสู่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งของเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบอาทิ สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา , ซิลเดอเรลา , มิกกี้เมาท์ , หมีพูล และเพื่อนๆ ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruiseล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Tree house บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงส์ Rafts to Tarzan’s Treehouse สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ช่วงเย็นก่อนปิดสวนสนุก 30 นาที จะได้พบกับพลุไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาอันเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ (เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระ ท่านสามารถหาทานได้อย่างสะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น

นำท่านเข้าที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น – เมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD – ช้อปปิ้งหล่อหวู่ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(3) จากนั้นนำท่านชิมใบชา “หยางกุ้ยเฟย” อันชึ้นชื่อของเซินเจิ้นพร้อมเลือกซื้อไปดื่มบำรุงสุขภาพ แล้วนำท่านชมเมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD ซึ่งจำลองสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม รวมทั้งจากเมืองไทยด้วยท่านสามารถเดินชมบริเวณรอบๆ หรือจะเลือกนั่งรถพ่วงหรือนั่งรถโมโนเรล ชมโดยรอบ(ไม่รวมในรายการ) พร้อมบริการถ่ายรูปหมู่จากช่างภาพคนละ 1 ใบ จากนั้นนำท่านสู่ร้านไข่มุกพร้อมเลือกซื้อครีมไข่มุก, ผงไข่มุกไปประทินผิว กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) บ่าย นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อที่ “ย่านหล่อหวู่” สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ นำท่านกลับที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

(อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระ ไม่รวมในรายการ)

วันที่สี่ เซินเจิ้น – ฮ่องกง – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง นำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นศิริมงคล และนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทอง กลับบ้าน แล้วให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน นำท่านช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK & SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้นจนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ (อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระไม่รวมในรายการ) 22.25 น. อำลาฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK385 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน