ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน พัก Disney Hollywood Hotel 1 คืน เปิดประสบการณ์ ช้อปปิ้งสุดสนุก

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (อาหารค่ำ) 09.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค แถว M ประตู 6 11.30 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX754 แอร์โฮสเตส บริการอาหารท่านบนเครื่องบิน 15.15 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร.. นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก BP International House หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง ฮ่องกง – วิคตอเรีย พีค – รี พัลส์เบย์ – ดิสนีย์แลนด์ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่าน ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวย งามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจ คือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่อง การออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ล่าสุด และเมื่อเข้าไปภายในดิสนีย์แลนด์ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ผ่านแดนมหัศจรรย์ ได้แก่ ถนนเมนสตรีทของอเมริกา ส่วนด้านเครื่องเล่นต่างๆ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ท่านจะได้พบ เครื่องเล่นหลากหลายอย่างที่ไม่ซ้ำกับดิสนีย์แลนด์อื่นๆทั่วโลก ภายในมีการจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่นแฟนตาซีแลนด์ แอดเวนเจอร์แลนด์ ทูมอโรว์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกชมและเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่มีคำว่าเบื่อเริ่มต้นตื่นตาตื่นใจ และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุด ประจำชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย อย่าพลาดชมไฮไลท์ สุดท้าย การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียงยามค่ำคืน อันสวยงามตระการตา ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปอีกนานแสนนาน (อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ) จนถึงเวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Disney Hollywood พบกับการตกแต่งที่สะดุดตาด้วยเหล่าการ์ตูนดิสนีย์ต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อวันหยุดพักผ่อนที่จะ ประทับอยู่ในความทรงจำของท่านอย่างไม่มีวันลืมเลือน

วันที่สาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้ามื้อพิเศษ !!! แบบบุฟเฟต์ ณ ดิสนีย์ ฮอลลีวูด โฮเทล จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถที่จะเพลิดเพลินกับเครื่องเล่น และโลกแห่งเหล่าตัวการ์ตูนในเทพนิยายภายใน ดิสนีย์แลนด์ ต่อได้อีก 1 วัน หรือเลือกเดินทางอย่างอิสระสู่โลกแห่งการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR , TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น (อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกันการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศฮ่องกง 19.30 น. เตรียมออกเดินทางสู่สนามบิน 22.00 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX709

23.55 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม