ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืนท่องแดนอารยธรรม – สัมผัสอ่าวฮาลองเบย์ – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก

ราคา :
ผู้ใหญ่ราคา   ท่านละ 15,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง ท่านละ 14,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง   ท่านละ 13,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    ท่านละ   2,900 บาท
                                                                    

อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว – ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่เมืองฮานอย – ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน – ค่าอาหารครบทุกมื้อตามระบุในรายการ – ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการท่องเที่ยงตามระบุ – อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % – ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ – ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

– ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2 US /วัน และพนักงานขับรถ 1 US/วัน