ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืนท่องแดนอารยธรรม – สัมผัสอ่าวฮาลองเบย์ – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – ฮาลอง
10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ L  เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่า

12.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ VN 831 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน

14.10 น.  ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย    หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  และรับสัมภาระกระเป๋า เดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินของเวียดนาม ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าผ่อนคลาย อิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

เป็นตลาดที่ขายของพื้นเมืองของที่ระลึกของเวียดนามนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Blue Sky หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง   อ่าวฮาลอง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ

เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ  ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”  โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย  ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา, เกาะแมว, เกาะไก่ชน ฯลฯ  นำท่าน ชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย  ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย  ทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ  ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย

โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (โดยระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้  ถึงกรุงฮานอยนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า   ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน   กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที  ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย    เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้นำดาบวิเศษมาให้พระองค์   เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน     หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง  และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน   ทำให้บ้านสงบสุขเมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้     นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์   สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่  ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้  คือ เต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน   นำท่านลิ้มรส ICE CREAM TRANG TIEN เป็น ICE CREAM ที่ขึ้นชื่อของฮานอย (นั่งซีคโคล่สามล้อพื้นเมืองของเวียดนามรอบทะเลสาบคืนดาบ)

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Trade Union Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม   กรุงฮานอย – สุสานฯโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์ทหาร – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านของเดินทางชมตัวเมือง ฮานอย

นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี  ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม\ ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และ สบายตายิ่งนัก นำท่านเข้าชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ / ศุกร์ และ ในช่วง เดือน ตุลาคม-พฤจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับ ประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี   ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี   ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด  นำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคง ไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มาปรากฎที่สระดวกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น    กลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม   ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราวต่างๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนาม

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร

เป็นแหล่งที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการทหารในด้านต่างๆ รวมทั้งการสงครามและอาวุธต่างๆที่ใช้ในระหว่างสงครามเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถ่ายรูปคู่กับรถถัง เครื่องบินรบของจริงที่ใช้ในสงครามต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Trade Union Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่    วัดเฉินก๊วก – วัดแห่งวรรณกรรม – สุวรรณภูมิ
เช้า           รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มี

ความเก่าแก่ และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยภายในวัดชมต้นมหาโพธิ์ที่นำมาจาก ประเทศอินเดียและเจดีย์หลายชั้น เชิญท่านไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม วัดแห่งวรรณกรรม

วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี    เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จอหงวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จอหงวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจือ และสานุศิษย์  หลังจากนั้นอำลาเวียดนามด้วยการนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินสู่สนามบินนอยไบ เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

12.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN 830

14.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ