ฮอกไกโด เทศกาลหิมะที่ Sapporo ชมคลองโอตารุอันแสนโรแมนติก ดูวิวทะเลสาบโทยะชื่อดัง 6 วัน 4 คืน (TG)

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

8 – 13  ก.พ. 54

64,990

64,990

56,990

6,000

อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย  โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน -ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) -ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง -ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ คำนวณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม      หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับ สายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต  (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ -ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง -ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม