อเมริกาตะวันออก 12 วัน นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี – แฮร์รีสเบิร์ก บัฟฟาโร่ – คลีฟแลนด์

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 145,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ท่านละ 138,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 136,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 21,900 บาท

อัตรานี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร กรุงเทพ – นิวยอร์ค – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย พร้อมค่าประกันวินาศภัยและค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน – ตั๋วเครื่องบินภายใน บัฟฟาโร่ – ออรัลโด้ // ออรัลโด้ – นิวยอร์ค – โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการที่ระบุ – อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ – พาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ – ภาษีสนามบินทุกแห่ง – เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ – มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้นข้างต้น เอกสารการยื่นวีซ่า • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง) • สำเนาทะเบียนบ้าน • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร ) • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง) • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง, ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน) • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน,

สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)