อเมริกาตะวันตก 15 วัน YELLOW STONE โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) ซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – ยอดเขาทวินพีค – เกาะอัลคาทัส ลาสเวกัส – แกรนด์แคนยอน

วันที่ 10 ต.ค.51 (1) กรุงเทพ – ไทเป – ซานฟรานซิสโก 14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 17.05 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 696 21.45 น. ถึง สนามบินไทเป (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 23.10 น. นำท่านเหิรฟ้าต่อ สู่ เมืองซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 004 ———– เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล———- 19.20 น. ถึง สนามบินซานฟรานซิสโก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN CIVIC CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 11 ต.ค. 51 (2) ซานฟรานซิสโก-สะพานโกเด้นเกท-ซีวิคเซ็นเตอร์ – ยอดเขา ทวินพีค – ล่องเรือชมอ่าว – เกาะอัลคาทัส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง และชม สะพานโกลเด้นเกท ที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน ที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทัส เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ หุบเขา Napa Valley ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ หุบเขานี้ชื่อเสียงในด้าน การทำไวน์รสชาติเยี่ยม จากการค้นคว้าทางด้าน ธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์ ทำให้ทราบว่า Microclimate มีผลต่อ การทำให้ไวน์ของที่นี่มีรสชาติดีโดดเด่นและแตกต่าง ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN CIVIC CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 12 ต.ค. 51 (3) ซานฟรานซิสโก – บิลลิ่ง – อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 06.10 น. ออกเดินทางจากซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ DL 3904 09.03 น. เดินทางถึงสนามบินSalt lake city เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 09.42 น. ออกเดินทางจากSalt lake city โดยเที่ยวบินที่ DL 3766 11.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองบิลลิ่ง (BILLING) เมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดติดกับพรมแดนแคนาดา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐมอนทาน่า จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน นำท่านเข้าชม น้ำพุร้อนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) อันเป็นบ่อน้ำร้อนที่มีหินปูนก่อตัวขึ้นเป็นชั้นๆหลายชั้นมีสีเหลืองอ่อนและสีนวลจับตามองดูเหมือนน้ำตก ที่กลายเป็นหิน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COMFORT INN WEST YELLOWSTONE หรือเทียบเท่า

วันที่ 13 ต.ค. 51 (4) อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน(เที่ยวเต็มวัน) – โคดี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) เป็นวันที่สอง อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง(Wyoming) และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมา ทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn , หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์ กริซลี่ย์ (Grizzly bear), หมีดำ (Black Bear), ควายไบซัน (Bison) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American White Pelican) ,หงส์ฟ้า (Trumpeter Swans) และนกเป็ดน้ำ (Lesser scaup & Green-Winged teal) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในอุทยาน บ่าย นำท่านเข้าชม น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล (Old Faithful Geyser) ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีซื่อสัตย์ที่สุดแห่งหนึ่งคือจะปะทุขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งต่อวัน พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว / จากนั้น นำท่านเข้าชม น้ำพุร้อนที่ Geyser Basin และ Fountain Pot Point นำท่านเข้าชม บ่อโคลนภูเขาไฟ หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จากนั้นนำท่านชมความงามของบริเวณที่เรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตก ที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์ / นำท่านเดินทางสู่เมืองโคดี้ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COMFORT INN CODY หรือเทียบเท่า

วันที่ 14 ต.ค. 51 (5) โคดี้ – หอคอย Devil’s – จิลเลตต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านนั่งรถผ่านชม เมืองโคดี้ (Cody) เป็นเมืองที่วีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคดี้ ได้ก่อตั้งขึ้น และมีรูปอนุสาวรีย์ ตัวเขากำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่า เขาสามารถล่าควายป่าไบซัน ได้ถึง 5,000 ตัวภายในปีครึ่งเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดียนมากมาย และฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วย ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลับแคนยอนโชชอนเน่ ซึ่งสวยงามประทับใจ ตลอดเส้นทาง / จากนั้นนำท่านชม เขื่อนบัฟฟาโล่บิลล์ (Buffalo Bill ‘s Dam) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโคดี้ สร้างในปี ค.ศ.1905 – 1910 ในปีที่สร้างเสร็จ ได้สร้างสถิติเป็นเขื่อนที่สูง ที่สุดในโลกในสมัยนั้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชม หอคอยปิศาจ ( Devil’s Tower National Monument ) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด เป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ60 ล้านปี มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการก่อตัวของกองหินเป็นเนินร่องชัน (ซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันในสหรัฐฯ) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองจิลเลตต์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HAMPTON INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 15 ต.ค. 51 (6) จิลเลตต์ – เม้าท์รัชมอร์ – แรปิด ซิตี้ เช้า รับประทานอาหารเช้า

ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าชม อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ (Mount Rushmore National Memorial) หน้าผาหินแกะสลักเป็นรูปหน้าของอดีตท่านประธานาธิบดีคนสำคัญ 4 คน ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน,โธมัส เจฟเฟอร์สัน,ธีโอดอร์ รูสเวลท์ และ อับบราฮัม ลินคอล์น ซึ่งสร้างในปี 1927 โดยประติมากรกัทซัน บอร์กลัม (Gutzon Borglum) โดยจุดประสงค์เริ่มแรก ทางการของรัฐเซาธ์ดาโกต้าที่สร้างประติมากรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการหาสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยว แวะมาชมแบล็กฮิลล์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านเข้าชมโครงการแกะสลักภูเขาเป็น อนุสาวรีย์เครซี่ ฮอร์ส ( Crazy Hourse ) นักรบอินเดียนผู้ยิ่งใหญ่ อนุสาวรีย์เครซี่ ฮอร์ส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้นำอเมริกันสัญชาติอินเดียแดงที่มีชื่อเสียง ลักษณะที่จัดสร้างเป็นการแกะสลักภูเขาเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่บนภูผาแบลค ฮิลส์ อนุสาวรีย์ เป็นลักษณะของคนขี่ม้า ถ้าสร้างเสร็จ อนุสรณ์สถานเครซี่ ฮอร์ส จะเป็นภูผาแกะสลักที่ใหญ่ที่สุด ในโลกที่ยาวถึง 641 ฟุตและสูงถึง 563 ฟุต จะมีขนาดใหญ่กว่า สฟิงคซ์ ที่อียิปต์ และจะสูงกว่าอนุสรณ์สถาน วอชิงตันที่วอชิงตัน ดี ซี และช่วงราบของท่อนแขนของผู้นำอเมริกันที่แกะสลักจะมีขนาดยาวเกินกว่า 3 สนามอเมริกันฟุตบอล ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 16 ต.ค. 51 (7) แรปิด ซิตี้ – ลาสเวกัส – เซ้าท์ริม – แกรนด์แคนยอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 06.08 น. ออกเดินทางจากแรปิด ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ UA 6749 07.20 น. เดินทางถึงสนามบินเดนเวอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 08.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดนเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ UA 1465 09.17 น. เดินทางถึงสนามบิน นครลาสเวกัส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon National Park) แห่งรัฐอริโซน่า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ระหว่างเดินทางนั่งรถ ท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ ซึ่งยากจะหาที่ไหนในโลกเสมอเหมือนได้ในขนาดอันไพศาล โดยเป็นโตรกเขาที่มีความยาวถึง 442 ก.ม. และลึกถึง 1.6 ก.ม. ส่วนที่กว้างที่สุดของแกรนด์แคนยอนคือ 28 ก.ม. / นำท่านชมความงามสง่า ของแกรนด์แคนยอน ซึ่งมีหน้าผาหินที่มีอยู่เป็นชั้น ๆ ถึง 13 ชั้น โดยชั้นล่างสุดมีอายุถึง 2,000 ล้านปี นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิวบริเวณ เซ้าท์ริม (South Rim) ซึ่งเป็นหน้าผาด้านใต้ อยู่ในระดับความสูงถึง 8,200 ฟุต ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RED FEATHER LODGE หรือเทียบเท่า

วันที่ 17 ต.ค. 51 (8) CITY TOURS แกรนด์แคนยอน – ทะเลสาบพาวเวลล์ – เขื่อน แกรนด์แคนยอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่าน CITY TOURS IN GRAND CANYON เที่ยวชมบรรยากาศของ แกรนด์แคนย่อน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) อุทยานแห่งชาติที่กินเนื้อที่ถึง 36,000 เอเคอร์ อันเต็มไปด้วยหินสีแดง ชมพู และครีม รูปทรงต่าง ๆ กัน สีต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลาจากรุ่งอรุณจนถึงยามโพล้เพล้ ซึ่งดูน่าทึ่งและงดงามเป็นอย่างยิ่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 18 ต.ค. 51 (9) ไบรซ์แคนยอน – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ชมอุทยานหิน ที่หินเหล่านี้จะถูกน้ำฝน ชะเซาะมานับด้วยสิบ ๆ ล้านปี แล้วถูกน้ำแข็งที่ละลายตัว ตลอดจนหิมะช่วยแปรรูปให้อีก ทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ เป็นงานฝีมือที่ประหลาดล้ำของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นรูปร่าง อย่างที่ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่ ลาสเวกัส ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเสี่ยงโชค ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยาก ที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส แห่งนี้ โดยในที่สุด ปัจจุบันนี้ คนไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกิน ให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านชม VENETIANS อิสระกับการเที่ยวชมหรือล่องเรือเวนิชขนาดใหญ่เทียบเท่าของจริงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนน THE STRIPS อิสระกับการเที่ยวชมเสียง สี แสง เมืองที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่ที่พัก Riviera Hotel หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์กาค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย (หากท่านต้องการเที่ยวอุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนโดยเฮลิคอปเตอร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ล่วงหน้า) ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น การแสดงน้ำพุเต้นระบำ หากท่านใดต้องการ ชมโชว์ตระการตา JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

วันที่ 19 ต.ค. 51 (10) ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ชมเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่าน ไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ที่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดัง ฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก WYNDHAM ANAHEIM PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 20 ต.ค. 51 (11) ลอสแองเจลิส – ดิสนีย์แลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ดินแดงแห่งจินตนาการ และเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ และนั่งรถไฟ หัวจักรพลังไอน้ำ เพลิดเพลิน กับการล่องไพร ในดินแดน ADVENTURELAND, TOMORROWLAND, FANTAYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียนผจญภัยบ้านผีสิงในจตุรัสนิวออร์ลีน สุขใจไปกับเรื่องเจ้าหญิงนิทรา, สโนไวท์, พีน๊อคคิโอ ตลอดจนล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตานานาชาติใน SMALL WORLD (**อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**) บ่าย ชมรายการสนุกสนานต่อ เช่น สตาร์ทัวร์ ดินแดนแห่งโลกอนาคต ตื่นเต้าเร้าใจกับ SPACEMOUNTAIN หรือ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ROCKET ROD ที่จะทำให้ท่านแทบจะหยุดหายใจ ผจญภัยอย่างตื่นเต้าเร้าใจกับ อินเดียน่าโจนส์ พบกับโลกการ์ตูนหลากสีสรรที่ท่านจะประทับใจ กับเหล่าการ์ตูนชื่อดังมากมายในTOON TOWN สนุกสนานกับเกมส์ และช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ จนจบการแสดงขบวนพาเหรด ของเหล่าตัวการ์ตูน มิกกี้เม้าท์ โดนัลดั๊ก กุฟฟี้ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก WYNDHAM ANAHEIM PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 21 ต.ค. 51 (12) ลอสแองเจลิส-ซานดิเอโก้-BALBOA PARK-SEA WORLD PARK

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซานดิเอโก้ เมือง ซานดิเอโก้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ทั้งหมด 839.17 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ประมาณ 1.2 ล้านคน ห่างจาก ลอสแองเจลิสไม่มากนัก(120 ไมล์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BALBOA PARK สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางใจเมืองซานดิเอโก้ มีพื้นที่ 1,200 เอเคอร์ ที่สำคัญสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของสิ่งสำคัญหลายๆ อาทิเช่น CALIFORNIA TOWER มีระฆัง 100 ใบ ซึ่งจะลั่นทุกๆ 15 นาที เป็นต้น และติดกับชายแดนฝั่งเม็กซิโก ที่เมือง ทิจัวน่า (TIJUANA) เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองซานดิเอโก้ นำท่านสู่ สวนน้ำ SEA WORLD สวนน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมือง San Diego ซึ่งมีอยู่เพียง 3 แห่งในอเมริกาเท่านั้น ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้พบเห็นพันธุ์สัตว์น้อย- ใหญ่แห่งโลกใต้ท้องทะเลที่หาชมได้ยากนานาชนิด ท่านจะได้ชมการแสดงโชว์ของฝูงปลาโลมา และสิงโตทะเล และชมการแสดงโชว์อันตระการตาอีกมากมายนอกจากนั้นท่านยังจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น ทางน้ำและหวาดเสียวอาทิเช่น Journey to Atlantis , Wild Arctic เป็นต้น ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN SEAWORLD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 22 ต.ค. 51 (13) ซานดิเอโก้ – ลอสแองเจลิส – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ลอสแองเจลิส นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดยูนีเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอร์จ ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการ หรือสนุกสนาน ผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASIC PARK, BACKDRAFT และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉาก เสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ และ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้ (**อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**) ชมรายการสนุกสนานต่อ เช่น สตาร์ทัวร์ ดินแดนแห่งโลกอนาคต ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 23 ต.ค. 51 (14) ลอสแองเจลิส – ไทเป

01.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 007 ————— เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล—————

วันที่ 24 ต.ค. 51 (15) ไทเป – กรุงเทพฯ

06.10 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศใต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 09.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 693

12.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ..กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยประทับใจ