อเมริกาตะวันตก 11 วัน (CI)

อัตราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ท่านละ  129,900  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน   ท่านละ  124,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)   ท่านละ 117,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 19,500  

บาท *** กรณีห้องพัก 3 คน ในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3 แต่จะมีเตียงแบบ Queen Size 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่าน *** อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก // ลอสแองเจลลิส – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ พร้อมค่าภาษีตั๋วเครื่องบินและค่าประกันวินาศภัย – ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ  – ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง  และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  ตามที่ระบุในรายการ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ  20 กก. – มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง – ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม   -ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา และไม่รวมค่าทิปพนักงาน

ขับรถท้องถิ่น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  โดยเฉลี่ย 5 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ / ต่อท่าน / ต่อวัน ***

เอกสารการยื่นวีซ่า

-หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) -รูปสี ขนาด  2 X 2  นิ้ว จำนวน 2 ใบ  (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการ ตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน -แบบฟอร์มวีซ่า DS 160 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว -ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง) -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร ) -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง  ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน  ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) -หลักฐานทางด้านการทำงาน   (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันเดินทาง) -ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง  /  ข้าราชการ  ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน) -ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า -ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา  เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง -สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอ  สำเนาทะเบียนหย่า -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) -กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น  แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน  ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี -กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม  และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต  ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

-เบอร์โทรศัพท์ ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )