อียิปต์ – ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย 6 วัน วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ

อเล็กซานเดรีย-สุสานฝังศพใต้ดิน-ปอมเปย์พิลลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด ไคโร-เมมฟิส-ซัคคาร่า -มหาปิรามิดกีซ่า-พิพิธภัณฑ์อียิปต์-สุเหร่าโมฮัมมัดอาลี ล่องเรือแม่น้ำไนล์-โชว์ระบำหน้าท้อง-ล่องเรือเฟลุกกะ

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 แถว Q สายการบิน อียิปต์แอร์

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง ไคโร–อเล็กซานเดรีย–สุสานฝังศพใต้ดิน–ปอมเปย์พิลาร์-ป้อมปราการซิทา เดล-ห้องสมุด

00.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 959 หรือ MS 961 สายการบินบริการอาหารรอบดึก และอาหารเช้าบนเครื่อง (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง) 05.00 น. เวลาท้องถิ่นของประเทศอียิปต์ เดินทางถึง กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ (เวลาของกรุงไคโรช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว รับสัมภาระ จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถ โค๊ชปรับอากาศสู่เมืองตากอากาศอันลือชื่อริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เมืองอเล็ก ซานเดรีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางเราบริการอาหารว่างมื้อเช้า แบบปิคนิคพร้อม เครื่องดื่มบนรถ 10.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ปรับปรุงขยายเมืองเป็น เมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ คือเมืองอเล็กซานเดรีย และเป็น สถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัต รา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของ ประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งของโลก จากนั้นชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีต มีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้น ที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่า ตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้น ชม เสาปอมเปย์พิลาร์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่ง โรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็ก ซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณ แบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม พิพิธภัณฑ์กรีก-โรมัน (Greco-Roman Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีวัตถุโบราณ กว่า 40,000 ชิ้น ซึ่งขุดพบในเมืองอเล็กซานเดรีย สิ่งสำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือรูป สลักของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชและคลีโอพัตรา และชม ห้องสมุดที่ใหญ่ ที่สุดในโลก และเป็นที่รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีหนังสือราว 8 ล้าน เล่ม ชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคาร ฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็น ฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วน เข้ามา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Alexandria Plaza หรือ เทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 19.30 น. บริการอาหารค่ำแบบซีฟู๊ดจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินชม ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยามค่ำคืนกับคนรู้ใจ

วันที่สาม อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับไคโร ระหว่างทางท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่อยู่ในความโล่งเตียนของตัน ไม้มีชาวพื้นเมืองวางแผงขายผลไม้เป็นระยะและบางส่วนก็มีต้นไม้ใหญ่เป็นบางส่วน สลับกันไป จนถึงตัวเมืองไคโร เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ชม พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติอียิปต์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่สีแดงและเรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์ โบราณ จัดตั้งขึ้นในค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette อาคารที่เก่าแก่ประกอบกับการตกแต่งภายในที่อลังการณ์จนได้รับการยกย่องว่างดงาม สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมห้องขนาดใหญ่ที่จัดแสดง มหาสมบัติของฟาโรห์ตุตัน คาเมน (Tutankhamen) อาทิเช่น หน้ากากทองคำ, เครื่องประดับ และงานศิลปะ ที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว (สำหรับท่านที่สนใจชมมัมมี่ของฟาร์โรห์ทั้ง 11 พระองค์ ต้องซื้อบัตรเข้าชมเพิ่มด้านใน ของพิพิธภัณฑ์ อีกท่านละ 100 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 20 ดอลล่า ) ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมโรงงาน “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของ โลกทำจากต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ใน สมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม “โรงงานผลิตหัวน้ำหอม” ซึ่งกล่าวกันว่าการทำ น้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิต หัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆ หลายยี่ห้อ ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอัน งดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชมและร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ประกอบดนตรี หลังจากนั้นนำ ท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Zosser Cairo หรือเทียบเท่า อิสระให้

ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเที่ยวชมกรุงไคโรในยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำไนล์

วันที่สี่ เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาปิรามิดกีซ่า – ล่องเรือเฟลุกกะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เมือง เมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เมืองที่ได้รับการ บันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่ง เดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วย หินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมเป็น ทิวแถวตลอดสองข้างทาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กัน คือเมืองซัค คาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อ ชม “มหาปีรามิด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่ง อียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และ เก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัด จากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่ กระดาษก็สอดไม่ผ่านไปได้ ชมตัว “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจาก เนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัว เป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ทำหน้าเป็นยามเฝ้าสุสานแห่งฟาโรห์ซึ่ง เชื่อกันว่าหน้าของสฟิงค์ก็คือหน้าของฟาโรห์นั้นเอง ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชม ความงดงามของแม่น้ำไนล์ โดยการนั่ง เรือใบเสาเดี่ยวแบบสมัยโบราณ ที่ใช้ แรงลมในการให้เรือแล่นไปตามสายน้ำ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุกกะ (Felucca) ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังอาหารนำท่าน เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Zosser Cairo หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ช๊อปปิ้งตลาดข่านเอลคาริลี่ – สนามบินไคโร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตาม อัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านชมกรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 22 ล้านคน ซึ่งถือว่าเมืองที่ติดอันดับในความ แออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูก สร้างขึ้นโดย ผู้นำมุสลิม ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำ สงครามครูเสด จากจุดนี้ท่านสามารถมองวิว หรือถ่ายรูป มุมสูงของกรุงไคโรได้ชัดเจน ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออต โตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการ แลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้าง สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส 13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอลคาริลลี่ ซึ่ง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อิสระให้ท่านช๊อป ปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นานาชาติไคโร

22.45 น. เหิรฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS 958 หรือ MS 960

วันที่หก สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
12.00 น คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม