อียิปต์ – จอร์แดน 10 วัน ท่องแดนไอยคุปต์ เยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์และสันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ไคโร

ราคาต่อท่าน (บาท)  ** กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 1 เดือน

ต.ค./ธ.ค.

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

62,900

บาท

ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

9,000

บาท

อัตราค่าบริการรวม   -ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-อัมมาน-กรุงเทพ  ชั้นประหยัดโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวยส์ หรือ กาต้าร์ แอร์เวยส์ -ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance ของสนามบินทุกแห่ง -ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) -ค่าอาหารตามระบุไว้ในรายการ และค่าน้ำดื่มระหว่างมื้อาหาร -บริการน้ำดื่มสะอาดวันละ 1 ขวดบนรถ -ค่าพาหนะเดินทางต่างๆ ตลอดรายการ -ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตร้า และค่านั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัม -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง        

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กับบริษัท IAG ประกันภัย

อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น -ค่าทำธรรมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) -ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน) -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากราคาทัวร์ -ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

-ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
-สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ชัดเจน และมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า