อินโดนิเซีย บาหลี เที่ยว.. สวรรค์บนพื้นพิภพ..บาหลี 4 วัน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ 23,900.- บาท
เด็กมีเตียง ท่านละ 22,900.- บาท
เด็กไม่มีตียง ท่านละ 21,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 4,500.- บาท

สิงหาคม 2552 วันที่ 7-10/12-15 =23,900.- บาท
กันยายน 2552 วันที่ 11-14/25-28 =19,900.-บาท
ตุลาคม 2552 วันที่ 10-13 /24-27 =21,900.- บาท
พฤศจิกายน 2552 วันที่ 10-14 /24-28 =19,900 บาท
ธันวาคม 2552 วันที่ 5-8/10-13/27-30 =23,900 บาท หมายเหตุ ราคาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วและภาษีสนามบิน – ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ – ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ – ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ – ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ – ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว – ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย – ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด

– ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น