อินเดีย 5 วัน 3 คืน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เดลลี ( – / – / ค่ำ ) 11.00 น. ผู้เดินทางพร้อมกันที่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 9 / แถวที่ W Indian Airlines / Check – in เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 13.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน IC 854 15.40 น. คณะถึงสนามบินอินทิราคานธี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND SARTAJ HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สองของการเดินทาง เดลลี – อัครา ( เช้า / กลางวัน / ค่ำ ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา ระยะทางประมาณ 256 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย นำท่านชมอัคราฟอร์ท ( Agra Fort ) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal อาคารสีแดงจากหินทราย ซึ่งจักรพรรดิ Akbar สร้างให้แก่มเหสีอินดู Jodhabal, ห้องโถงใหญ่, Khas Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาด และ Nagina มัสยิดซึ่งท้ายที่สุดที่นี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehan โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมนาไปยังทัชมาฮาล ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของ Shahkehan ต่อพระมเหสี Mahal ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรที่ 14 ภายในเป็นที่บรรจุร่างของพระนาง และรอชมทัชมาฮาลที่สวยงามยามอาทิตย์อัสดง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

พักที่ CLARKS SHIRAZ HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง อัครา – ชัยปุระ ( เช้า / เที่ยง / ค่ำ ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย นำท่านชมเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งมากด้วยพระราชวังและป้อมปราการเมืองที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 18 ของพระเจ้า Jai Singh II – ชม City Palace สถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะโมกุล พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ ภายในจะแสดงเครื่องใช้ของเจ้าครองแคว้นในยุคนั้น – ชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับบรรดาพระราชวงศ์ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ หลังจากนั้นนำท่านชมพระราชวังแอมเบอร์ (Amber Fort) ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมฝาผนัง ที่งดงามยิ่ง เบื้องหน้าปราสาทคือทะเลสาบมอลต้า ที่แสนจะร่มรื่น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ MAHARANI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ชัยปุระ – เดลลี ( เช้า / เที่ยง / ค่ำ ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 07.00 น. นำท่านชม Hawa Mahal พระราชวังแห่งลม สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู (Pink City) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเดลลี ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชมเมืองเดลลีใหม่ ชมถนนราชบาท สถานที่ราชการต่างๆ เยี่ยมคารวะที่เผาศพท่านมหาตมะคานธี จัมมามัสยิด (Jamma Masjid) สุเหร่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของเดลลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิรา คานธี

วันที่ห้าของการเดินทาง เดลลี – กรุงเทพฯ 00.50 น. ออกเดินทางจากเดลลี โดยสายการบินอินเดียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน IC 853

06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ