อินเดีย 5 วัน เดลลี – อัครา – ชัยปุระ โดยสายการบิน อินเดียนแอร์ไลน์ (IC)

ราคา :

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ท่านละ 31,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ** โปรดสอบถาม **
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง ** โปรดสอบถาม **
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,500 บาท

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม **

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เดลลี – กรุงเทพฯ สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ – ค่าที่พัก 2 ท่าน / ห้อง – ค่าพาหนะนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ – ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามรายการที่ระบุ – ค่าที่พัก (กรณีพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง) – ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. – ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 400,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าทิปต่างๆ – ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออกกรณีคนต่างด้าว

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการขอวีซ่า – พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน – รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– สำเนาบัตรประชาชน