อินเดีย – แคชเมียร์ – ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด 7 วัน 5 คืน สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

18-24, 22-28 ต.ค. 55
29 ต.ค. – 04 พ.ย. 55

39,900

38,900

37,900

10,500

6-12 , 12-18 ,
17-23 พ.ย.55

39,900

38,900

37,900

10,500

28 พ.ย.-04 ธ.ค. , 01-07 , 06-12 ,

10-16 , 17-23 ธ.ค. 55

39,900

38,900

37,900

10,500

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด 2.ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 6.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 7.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 8.ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง 2.ค่าทำหนังสือเดินทาง 3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 5.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

7.ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ

หมายเหตุ   

1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้า เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทาง

บริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง