อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ช่วงเวลา

  16 – 23, 23 – 30 ต.ค./4 – 11, 7 – 14, 11 – 18, 16 – 23, 18 – 25 พ.ย./21 – 28, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค.

/2 – 9, 5 – 12, 9 – 16, 13 – 20 ธ.ค.55/25 ธ.ค. – 1 ม.ค.56, 26 ธ.ค. – 2 ม.ค.56, 28 ธ.ค. – 4 ม.ค.56