อินเดีย สามเหลี่ยมทองคำเมืองมรดกโลก 6 วัน

อัตราค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิท่านละ 42,900 บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 บาท อัตรานี้รวม • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-นครเดลี-กรุงเทพฯ สายการบินเจท แอร์เวย์(9W) ชั้นทัศนาจร • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ • ค่าอาหารตามรายการระบุ • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง • ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวีดีทัศน์ (ถ้ามี) • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) • ค่าทำหนังสือเดินทาง • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ อินเดีย • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน • สำเนาบัตรประชาชน

• รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป