อินเดียพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ (IC)

รายละเอียด “จาริกแดนพุทธภูมิ” ตามรอยพระศาสดา สู่พุทธสังเวชนียสถาน ณ ราชอาณาจักรเนปาล และ ประเทศอินเดีย ได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ราชอาณาจักรเนปาล, ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, กรุงราชคฤห์ วัดเวฬุวันวนาราม วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา นำท่านนมัสการพระคันธกุฏิบนเขาคิฌกูฎ ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา อดีตเคยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก กราบนมัสการหลวงพ่อดำ เมืองปัตนะ เมืองไวสาลี เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน เมืองสาวัตถี วัดเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ประทับอยู่เมืองสาวัตถีรวม 25 พรรษา ประทับอยู่เชตวันมหาวิหาร 19 พรรษา และ บุพพาราม 6 พรรษา วันแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา – เจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนาง สุชาดา – ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 05.20 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์เช็คกรุ๊ปของสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ แถว W 11 – 19 ประตูทางเข้าที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียโดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน ที่ IC 730 08.50 น* (เวลาท้องถิ่น)ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมบริเวณองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา, อนิมิสเจดีย์, รัตนจงกรม, สระมุจลินทร์ และ พุทธสถานที่สำคัญโดยรอบพร้อมฟังการบรรยายอธิบายของความสำคัญของสถานที่ต่างๆ เที่ยง บริการอาหารเที่ยง บ่าย จากนั้นชมสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าทรงลอยถาดทองคำอธิษฐานริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ชมบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระพุทธเจ้า ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พัก THATA GAT HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนหรือสวดมนต์ทำวัตรและนั่งสมาธิ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามอัธยาศัย หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่สอง พุทธคยา – กรุงราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ – วัดเวฬุวัน วนาราม – มหาลัยนาลัน ทา – หลวงพ่อดำ – เมืองปัตนะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางต่อไปยังราชคฤห์ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง (ระยะทาง 92 ก.ม.) เดินทางถึง “กรุงราชคฤห์” เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต อันล้อมรอบด้วยภูเขาจนได้รับนาม “เบญจคีรีนคร” นำท่านเดินขึ้นสู่ “เขาคิชฌกูฏ” นมัสการพระคันธกุฏิ พระพุทธองค์บนยอดเขา ชม “กุฏิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา” ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ “ถ้ำพระโมคคัลลานะ” และสถานที่ “พระเทวทัต” กลิ้งหินใส่พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์ ในโอบเขาจากเบื้องสูง ลงจากเขาคิชกูฏ แวะชม “คุกพระเจ้าพิมพิสาร” ซึ่งถูก “เจ้าชายอชาติศัตรู” พระโอรสจับขังเพื่อแย่งราชสมบัติ ชม “รอยเกวียน 2500 ปี” ประทับร่องลึกในพื้นหินแสดงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของกรุงราชคฤห์โบราณ ชมซากสถูปที่พระเจ้าพิมพิสารพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนำ นำคณะเข้า “วัดเวฬุวนาราม” วัดแห่งแรกของโลก ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์ 1,250 รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุ มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมายใน “วันมาฆบูชา” ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไผ่และ “สระกลันฑกะ” ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงขุดไว้แล้ว 11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม Indo Hokke บ่าย นำท่านเยี่ยมชม “มหาวิทยาลัยนาลันทา” มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ เมื่อพันกว่าปีมาก่อน เคยมีพระนักศึกษาอยู่นับหมื่นจาก นานาประเทศ ก่อนถูกทำลายในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 โดยกองทัพชาวเติร์ก ชมซากหอสมุด ซึ่งเคยสูงถึง 9 ชั้นซาก สถูปเจดีย์ วิหาร ห้องเรียน ห้องพัก ของพระนักศึกษา นมัสการ “สถูปพระสารีบุตร” ซึ่งสร้างบริเวณที่เป็นบ้านเดิม และเป็นที่นิพพานของท่าน นำท่านเดินลัดเลาะไปตามทุ่งนาเพื่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณ พันกว่าปี 16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปัตนะ เมืองหลวงของรัฐพิหาร ( ใช้เวลาเดินทาง 3 ? ชั่วโมง ) 19.30 น. เดินทางถึงเมืองปัตนะ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมชนักยะ ( HOTEL CHANKYA ) หรือ เทียบเท่า ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สาม เมืองปัตนะ – เมือง ไวสาลี – เมืองกุสินารา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่เมืองไวสาลี ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองไวสาลี นครหลวงแห่งแคว้นวัชชี แห่งราชวงศ์ลิจฉวี ที่มีอำนาจและอิทธิพลในสมัยพุทธกาล นำท่านผ่านชมวัดอโศการาม สถานที่ที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 3 หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขัน ปรินิพานได้ 200 กว่าปี นำท่านสู่ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน สถานที่ที่พระพุทธองค์ประทานการบวชให ้พระนางมหาปชาบดีโคตรรมี ( พระน้านาง ) พร้อมเหล่าศากิยานีอีก 500 นับได้ว่า ภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นในเมืองนี้เป็นครั้งแรก ปัจจุบันยังคงเหลือสิ่งปรักหักพังเพียงบางส่วน ลีเสาหินพระเจ้าอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด และนครไวสาลีโบราณยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ปรงสังขาร ว่าต่อแต่นี้ไปอีก 3 เดือนจะดับขันปรินิพพาน ต่อมาอีก 100 ปี พระสงฆ์ก็ได้มาประชุมพร้อมกันทำสังคยานาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 2 เป็นต้น เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบปิกนิก จากนั้นออกเดินทางสู่กุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) ช่วงเย็น เดินทางถึงเมืองกุสินารา นำคณะนมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นำชม ปรินิพพานวิหาร และปรินิพพานสถูป แล้วนำท่านไป กราบนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ณ มกุฎพันธเจดีย์ เยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และโรงพยาบาลกุสินาราเฉลิมราชย์ จากนั้น ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตามกำลังศรัทธา พัก IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สี่ เมืองกุสินารา – ตำบลลุมพินี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ) – พักเข้าห้องน้ำ ณ จุดพักระหว่างทาง ซึ่งจัดสร้างโดยผู้มีจิตศรัทธา และ พระราชรัตนรังษีพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย และเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี – เจ้าหน้าที่ ดำเนินการนำหนังสือเดินทางของคณะฯ ไปตรวจลงตรา ที่ชายแดนประเทศเนปาล และอินเดีย คณะพักรอบนรถ เที่ยง บริการอาหารเที่ยง บ่าย นำคณะกราบนมัสการสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิหารมหายา ทวี(ใหม่)และเสาพระเจ้าอโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว มีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหมีว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3) – ออกเดินทางจาก วิหารมหามายาเทวี ไปยังวัดไทยลุมพินี และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก พัก NEW CRYSTAL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ตำบลลุมพินี – เมืองสาวัตถี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางจากเนปาลสู่ สาวัตถี ระยะทาง 180 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนระหว่างประเทศอินเดีย และเนปาล บ่าย ถึงเมือง สาวัตถี รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น ชม วัดเชตวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำ พรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา, พระสารีบุตร, พระสิวลี, พระอานนท์ ,พระราหุล ,พระองคุลีมาล, พระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล นมัสการ ต้นโพธิ์พระอานนท์ ที่มีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบัน ชม คฤหาสน์ของท่านอนาบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชม สถานที่ธรณีสูบ พระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา ชมสถานที่พระพุทธองค์ แสดงยมกปาฏิหาริย์ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก PAWAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก เมืองสาวัตถี – เมืองพาราณสี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น เดินทางสู่ เมืองพาราณสี ระยะทาง 176 กม.(ใช้เวลาประมาณ 8 ชม.) บ่าย บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค จากนั้น นำท่านเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองพาราณสี พร้อมเลือกซื้อ ของฝากในตัวเมืองพาราณสี เช่น ผ้าไหมกาสี ที่มีชื่อเสียงของเมืองพาราณสี ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก CLARKS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เมืองพาราณสี – เมืองสารนาถ( สถานที่แสดงปฐมเทศนา)– เมืองพาราณสี – ตำบลพุทธคยา

05.00 น. นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจาก ภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash)บนสรวงสวรรค์(ตามหลักสูตรภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมา จากเทือกเขาหิมาลัย, ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาป ของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผา ศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟ ที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนั้นนำท่านกลับที่พัก 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองสารนาถ (อยู่ห่างจากกรุงพาราณสีประมาณ 7 กม.) กราบนมัส การ ธรรมเมกขสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึกของ พระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกว่า 100 หลัง และ วิหารอนาคาริก นมัสการพระบรม สารีริกธาตุที่ อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลา นำชมเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์ ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประจำ เมืองสารนาถ เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ตำบลพุทธคยา (ระยะทาง 290 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-8 ชั่วโมง) 20.00 น. ถึงตำบลพุทธคยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมกับรับประทานอาหารค่ำ พัก THATAGAT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 07.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินเมืองคยา 07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคยา 09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IC 729

14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ