อังกอร์วัด – อังกอร์ธม- บันทายสรี – ตาพรม 3 วัน 2 คืน สายการบิน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

วันแรก พระโค – บากอง – นครธม – พนมบาแค็ง ( L , D ) 06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 08.00 น. เดินทางไปเสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 911 09.00 น. เสียมเรียบ เจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวกผ่านพิธีการตรวจคนเข้าประเทศกัมพูชา พระโค ( Preah ko ) หรือ ปรเมศวร สร้างโดยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ปราสาทกลุ่มนี้เป็นปราสาท 6 หลัง ก่อด้วยอิฐฝนหน้าเรียบ สอด้วยไม้ยางอยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาทองค์กลาง สร้างถวายพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้เป็นปู่ ปราสาทองค์กลาง สร้างถวายพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พระนามว่าธรนินทรเทรวี ปราสาทองค์ซ้าย สร้างถวายพระบิดาของพระองค์ ซึ่งคือ พระเจ้าปิทวีณทรวรมัน ปราสาทองค์ด้านหลัง สร้างถวายพระราชมารดา ส่วนปราสาทที่เหลืออีกสองหลังสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อถวายพระญาติที่ใกล้ชิด ชมจำหลักทับหลังลายปูนปั้นศิลาทรายแบบนูนสูงสมัยชวา สังเกตได้จากมีลายหน้าสัตว์ผสมคล้ายหน้ายักษ์บนหน้าสิงห์ มีตากลมโปนแต่ไม่มีริมฝีปากล่างคล้ายท่อนพวงมาลัย บากอง ( Bakong) สร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างหลังจากปราสาทพระโค 2-3 ปี ทางซ้ายมือของทางเข้า เป็น สะพานนาค 7 เศียร ไม่มีศิราภรณ์ประดับทอดตัวเสมอพื้นดินเศียรนาคใหญ่ดูเทอะทะจากสะพานนาค เข้าไปถึงตัวปราสาทประมาณ 400 เมตร มีน้ำล้อมรอบ เป็นปราสาทไล่เรียงสูงขึ้นไป 5 ชั้น 12.00 น. อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร 13.30 น. เมืองนครธมรอยยิ้มบายน (Angkor thom) เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 – 1800 เชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ เรียกรวมว่า นครธม ซึ่งความจริงแล้ว ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าเมืองนคร ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาอสูร ฝั่งละ 54 องค์ (ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108องค์ (ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล บายน ( Bayon ) สร้างปี ค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน เป็นรูปหน้าคนยิ้มเชื่อว่า เป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 216 หน้า 54 ปรางค์ เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน หมายถึง พรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ชมปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ บัลลังก์ช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน เขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมืองบนเขาพนมบาแค็งนี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบ บนยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น บนสุด มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 5 ชั้นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 18.00 น. เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 18.30 น. อาหารค่ำ ณ Krua Thai Restaurant

วันที่สอง บันทายสรี – แปรรูป – พระขรรค์ – นาคพัน – แม่บุญตะวันออก ( B , L , D )

07.00 น. อาหารเช้า ที่ โรงแรมที่พัก 08.00 น. บันทายสรี ( Banteay Srei) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระ” ที่ปรากฎอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.1510 โดยคุรุยัชญวราหะเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาท แห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วย หินทรายสีชมพู เนื้อละเอียดสลักลวดลายสวยงาม “รัตนชาติศิลปะแห่งขอม” แปรรูป ( Prerup) สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มาก ชมลายปูนปั้นของปราสาทที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และชมทับหลังที่ยังแกะสลักไม่เสร็จ และที่แห่งนี้ยัง เป็นที่เผา พระบรมศพของพระเจ้าราเชนทรวรมัน เชิงตะกอนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนเตียงสมัยใหม่ ซึ่งที่เผาพระศพนี้มีเครื่องปิดข้างบน เจาะอุโมงค์ลง ไปด้านล่างเพื่อให้ควันไฟขึ้น ทำปล่องอยู่ข้างใต้ ซึ่งเชื่อมจากด้านล่างของเชิงตะกอนต่อท่อขึ้นไปยังปราสาทอีกสองข้างทั้งด้านเหนือและด้านใต้ ให้ผ่านไม้จันทน์หอมเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเหม็นในการเผาพระศพ 12.00 น. อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร 13.30 น. พระขรรค์ ( Preah khun ) สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตามลัทธิศาสนาพุทธ จุดประสงค์ของการสร้าง พระขรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดาองค์ปราสาทใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 700 x 200 เมตร มีคำจารึกสั้นๆ ทำให้ปราสาทมีลักษณะเป็นวัดที่พึงระลึกถึงเหมือนป่าช้าโบราณมีเสาหิน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเคยได้รับชัยชนะในสงคราม และปราสาทแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างเมืองหลวงที่ถูกทำลายไป นาคพัน ( Neah pean ) ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่แสดงให้เห็นถึงการชลประทานในสมัยก่อนเป็นปราสาทที่มีลักษณะแปลกแต่จัดเป็น สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสระอโนดาตถือว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ซึ่งในสมัยพุทธกาลเชื่อกันว่าน้ำจากสระอโนดาตเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคให้หายได้พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และพระอริยบุคคล ผู้คนทั่วไปต่างเคยมาสรงน้ำ จากสระอโนดาต น้ำพุจะไหลผ่านท่อน้ำที่ทำเป็นรูปสิงห์ ช้าง ม้า วัว แต่ที่ปราสาทแห่งนี้ น้ำพุจะไหลผ่านท่อที่ทำเป็นรูปของมนุษย์แทนวัว แม่บุญตะวันออก ( East mebon) สร้างในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในศาสนาฮินดูไศวนิกายก่อนการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 จุดประสงค์เพื่อให้มีน้ำใช้กันทั้งเมือง ต่อมาภายหลัง พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จึงสร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกขึ้นกลางบารายเปรียบประหนึ่งวิหารอยู่บนยอดเขามีความสูงทั้ง 3 ชั้นจากพื้นถึงยอดปรางค์รวม 28 เมตร ปัจจุบันบารายที่ล้อมรอบไม่มีน้ำแล้ว 18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / พร้อมชมโชว์นาฎศิลป์เขมร

วันที่สาม ตาพรหม – นครวัด ( B , L )

07.00 น. อาหารเช้า ที่ โรงแรมที่พัก 08.00 น. ตาพรหม ( Ta Phrom) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา สร้างตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างน่าอัศจรรย์ 12.00 น. อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร 13.30 น. นครวัด (Angkor wat) สร้างศตวรรษที่ 12 ( พ.ศ.1650 – 1658 ) สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลก จุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุกภาพสลัก กวนเกษียรสมุทรภาพจำหลักของนางอัปสรามากกว่า 1,635 นาง ศูนย์ศิลปาชีพ ( Artsans Handicraft ) ชมงานศิลปหัตถกรรมขั้นตอนการแกะสลักรูปต่าง ๆ ตลาดปซาจ๊ะ ( Psa Jar market ) อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหมเครื่องเงิน เป็นต้น 18.00 น. เดินทางไปสนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 19.40 น. เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 908

20.50 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ