ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า – เมลเบิร์น 7 วัน ร่วมสะสมไมล์โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 69,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 63,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 59,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 10,000 .บาท
** พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,200 บาท **

หมายเหตุ ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น และทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class ไปกลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ // แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น – กรุงเทพ ฯ – ค่าห้องพัก อาหารตลอดจนค่าเข้าชมต่าง ๆ ตามรายการ – ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท – ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์

ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

เอกสารในการขอวีซ่า (กรณียื่นพร้อมกรุ๊ป) – หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ – หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมด้วยสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองสำเนาจากธนาคาร – หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ) – กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง) – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), – สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) – กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทาง ไปต่างประเทศ ประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา – กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดิน ทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

หมายเหตุ – สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทำการ