ออสเตรีย – เยอรมัน 7 วัน เวียนนา ซาลสบวร์ก อินน์สบรูก มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์

(1) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 22.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว Q 18 เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

(2) วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – ช้อปปิ้ง

00.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ MS 959 / MS 797 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศ อียิปต์ ประมาณ 4 ชั่วโมง (บริการอาหารเช้า ณ สนามบิน) 14.30 น. เดินทางถึง สนามบิน SCHWECHAT กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งศิลปะและดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่กว่าพันปีของออสเตรีย และยังเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางเที่ยวชม นครเวียนนา โดยเริ่มต้นจาก ถนนวงแหวน Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง แวะเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube” จากนั้นนำคณะสู่ ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ ชมชีวิต ผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หมู่บ้าน Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเรื่องการผลิตไวน์สดอิ่มอร่อยกับขาหมูและไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นตำรับขนานแท้พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ

พักค้างคืน ณ HOTEL PYRAMIDE VIENNA 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

(3) วันที่สาม กรุงเวียนนา – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ ซาลสบวร์ก เมืองโรแมนติคที่มีแม่น้ำซาลซัคไหลผ่านใจกลางเมือง ระหว่างเส้นทางผ่านชมทะเลสาบมอนด์เซ ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำคณะเข้าชม อุทยานมิราเบลล์ อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชม สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” ที่แปลกตา, การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตาหลากหลายสีสัน, สวนวงกต, โรงละครในแมกไม้และทิวทัศน์ของ ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก ซึ่งตั้งตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้ จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท พร้อมชม อนุสาวรีย์โมสาร์ท ชมความงดงามของ จัตุรัสวิหารหลวง ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ HOTEL CD SALZBURG 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(4) วันที่สี่ ซาลส์บวร์ก – อินน์สบรูก – หลังคาทองคำ – Swarofski เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะข้ามสะพานสู่ฝั่ง เมืองเก่าที่ถนนเกไทรเด้ ถนนช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายของเหล็กดัดไว้อย่างงดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองซาลสบวร์ก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า บ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอกที่ชาวออสเตรียนภาคภูมิใจ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อินน์สบรูก เมืองท่องเที่ยวแห่งแคว้นทิโรลของประเทศออสเตรีย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำคณะเข้าสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ เสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์ บริเวณนี้คือที่ตั้งของ หลังคาทองคำ ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว แวะชม โรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับราชอาคันตุกะและบุคคลสำคัญๆ จากต่างแดนหลายท่าน ตามพระนามและรายชื่อที่จารึกไว้ในศิลาด้านหน้าของโรงแรม จากนั้นอิสระเลือกซื้อชื้อเครื่องแก้วเจียระไนชั้นดีของ Swarofski ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL INNSBRUCK 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

(5) วันที่ห้า อินน์สบรูก – โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – กรุงมิวนิค เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรีย-เยอรมนี เข้าสู่หมู่บ้านโฮเฮนชวานเกา หมู่บ้านที่น่าอยู่มากๆ อากาศก็ดี บ้านเรือนก็สวยงาม อีกทั้งผู้คนของเมืองนี้ก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีอีกด้วย นำคณะเปลี่ยนรถมินิบัสขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดีที่สุด ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสี ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำคณะเข้าชมภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทนี้สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต รับฟังเรื่องราวอันน่าสลดใจของผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้ ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ตัวเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ถือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนีศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW แวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิค และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL NH NEUE MESSE MUNICH 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

(6) วันที่หก กรุงมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – กรุงเทพ ฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะชม จัตุรัสมาเรียน เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง ซึ่งมีสถานที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่คลาสสิครอบๆ อาทิ อาคารเทศบาล โบสถ์ประจำเมือง ฯลฯ โดยเฉพาะจะมีนาฬิกาโบราณที่ตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมกับมีตุ๊กตาออกมาเต้นรำเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่มายืนเฝ้ารอชม 11.30 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค

15.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 788 / MS 960 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร

(7) วันที่เจ็ด กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ)
11.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…..

หมายเหตุ – กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ