หาดใหญ่ – เขาตังกวน – แหลมสมิหลา – วัดหาดใหญ่ใน – น้ำตกโตนงาช้าง – ตลาดกิมหยง 3 วัน 2 คืน

วันแรก หาดใหญ่ – สงขลา – เขาตังกวน (อาหารเที่ยง,เย็น)

08.30น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อไปซิตี้ทัวร์สงขลา ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยวทั่วไป ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ และพบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีการจัดตกแต่งด้วยน้ำพุที่สวยงามและมีศาลายื่นออกมาริมน้ำ ภายในสวน มีการประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรี ร.5 และสวนสาธารณะเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ ศาลาท้าวมหาพรหมบนยอดเขาชุมสักและองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างด้วยหินหยกสีขาว และให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปสงขลาโดยผ่านสะพานติณสูลานนท์ ชมความงามของสะพานติณสูลานนท์ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและชมความเป็นอยู่ของ ชาวเกาะบนเกาะยอ และชมหัตถกรรมและการทอผ้าของชาวเกาะและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 12.00น. นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(1)แบบซีฟู้ด ณ ร้าน อาหารทะเลแบบสด ๆ ณ ริมชายฝั่งทะเล หลังจากการรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านนั่งลิฟขึ้น ยอดเขาตังกวนซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวและบนยอดเขายังสามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้และก่อนจะถึงยอดเขาตังกวนจะมีศิลาวิหารแดง(พลับพลาที่ประทับ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี(ชม)ผู้สำเร็จราชการทางการเมืองสงขลา ในสมัยนั้น สร้างพลับพลานี้ถวาย และ มีจำนวนฝูงลิง จำนวน มากอาศัยอยู่นะ ยอดเขาตังกวน 15.30น. นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาตังกวน เพื่อเดินทาง ไปแหลมสมิหลา สงขลา ซึ่งมีหาดทรายขาว สะอาดและทิวสนร่มรื่น และมีรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา และรูปปั้นหนูแมว โดยรอบบริเวณ ได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่น เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนยามเย็นเมื่อมองออกไปทะเลจะเห็นเกาะหนูเกาะแมว และให้ ท่าน รับประทาน อาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหารริม ทะเล และให้ท่านได้เที่ยวชมบรรยากาศ ยามค่ำคืน ณ ชายฝั่ง ทะเล

หรือเล่นน้ำทะเล จากนั้น นำท่านเดินเข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง สงขลา – หาดใหญ่ – วัดหาดใหญ่ใน – น้ำตกโตนงาช้าง (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

7.00น. ต้อนรับอรุณของวันใหม่ที่สดใส ณ ริมชายฝั่ง ท้องทะเล สงขลา และ คณะท่าน รับประทานอาหารเช้า(3) ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทาง เพื่อซิตี้ทัวร์ เมืองหาดใหญ่ โดยเดินทางไปเที่ยวชม เพื่อนมัสการพระพุทธมหัตตมงคล ณ วัดหาดใหญ่ใน หากเอ่ยชื่อ “วัดมหัตตมังคลาราม” น้อยคนนักจะรู้จัก ความจริงวัดมหัตตมังคลาราม คนทั่วไปจะรู้จักในชื่อ “วัดหาดใหญ่ใน” นั่นเอง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางมากราบไหว้ “พระพุทธมหัตตมงคล” ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความยาวถึง 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ร้านอาหาร หลังจากการรับประทานอาหารเที่ยง(4) นำคณะท่านเดินทางไปน้ำตกโตนงาช้าง ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งน้ำตกโตนงาช้าง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง คำว่า “โตน” ในภาษาพื้นเมืองแปลว่าน้ำตกส่วน “งาช้าง” นั้นมาจากลักษณะของน้ำตกชั้นที่3 มีน้ำตกลงมาสองทางเป็นลำขาว ลักษณะคล้ายงาช้างจึงเรียกน้ำตกโตนงาช้าง มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นบนสุดสูงขึ้นไป ถึง 1,500 เมตร เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ทำให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี บริเวณรอบข้าง เป็นป่าดงดิบชื้นมีสัตว์ป่าประเภท ลิง ชะนี และหมูป่าอาศัย อยู่มาก เหมาะแก่การพักผ่อน ณ วันหยุดของท่าน 18:00น. นำท่านเดินทาง กลับหาดใหญ่ นำท่านเช็คอิน โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ(5) ณ ภัตตาคาร ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ในบรรยากาศยามค่ำคืน ซึ่งมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในยามค่ำคืน เช่น ร้านอาหารนั่งฟังเพลงสบาย ๆ อาทิเช่น โพส สวนอาหารป่ายาง ร้านอาหารสบันงา ร้านอาหารภูหงส์ ส่วน สถานบันเทิง เช่น สบายบาร์ ชูการ์บีช คิสชั่นแนล

โซตัส พาดาร์ก้อน มั้งกี้ เป็นต้น หรือเทียบเท่าให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ซิตื้ทัวร์ หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง (อาหารเช้า)

07.00น. รับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม ที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้า(6) ให้คณะท่าน เดินเลือซื้อสินค้า ณ ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ ซึ่งมีคนพูดว่า “มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่ “ คำพูดที่ทำให้รู้สึกเหมือน ตลาดแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ไปแล้วจะว่าไปแล้วตลาดกิมหยงมีตั้งแต่สมัย เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองหาดใหญ่ เลยทีเดียว ตลาดกิมหยงมีสินค้าให้เลือกซื้อแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน

เป็นต้น หลังจาก การช้อปปิ้ง ประมาณ เที่ยงส่ง ท่าน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ