หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน By QV

วันแรก หลวงพระบาง-พูสี-ตลาดค่ำ (L/D) 09.00 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินลาว (ประตู 8 /เคาน์เตอร์ R12-14) 10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงเก่า เมืองมรดกโลกหลวงพระบางโดยเที่ยวบินที่ QV643 12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างในอดีตเมืองหลวงเก่าของ ลาวมาก่อน ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้น ทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยให้การต้อนรับ และนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองหลวงพระบาง ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสสภาพบ้านเมืองและวิถีประเพณี ที่ได้มีการ อนุรักษ์ไว้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชมวัดวิซุ่นราช – พระอุโบสถมีรูปทรงไทลื้อสิบสองปันนา วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนาขึ้นมาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดให้สร้างขึ้น และด้วยรูปทรงของเจดีย์ที่รูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโมผ่าครึ่งชาวเมืองหลวงจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโมยอดพระธาตุลักษณะ คล้ายรัศมีแบบเปลวไฟ มุมฐานชั้นบนและล่างมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม, ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม –ชาวเมืองหลวงเรียกว่า วัดใหม่ซึ่งเคยเป็นที่ ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ชมอุโบสถในศิลปะแบบอูบมง นำชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งแต่เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือพระราช วังเจ้ามหาชีวิต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จน สิ้นพระชนม์ ภายในท่านจะ ได้ชมห้องสำคัญต่างๆ ชมและสักการะพระบาง ที่หอพระ บาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปางประทาน อภัยทั้ง 2 พระหัตถ์ พระพุทธรูปศิลป สมัยขอม มีน้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90% นำเที่ยวชมพูสีซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 105 เมตร ตั้งโดดเด่นอยู่ใจ กลางเมืองหลวงพระบาง ซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพเมืองหลวงโดยรอบ สัมผัสอาทิตย์ ลับขอบฟ้าของเมืองหลวง ในอ้อมกอดของขุนเขาและสายน้ำโขง,น้ำคาน รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองหลวงพระบาง) จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมพักผ่อน หรือ เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดค่ำ ถนนคนเดิน, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวางซี-บ้านผานม (B/L/D)

……… น. เชิญท่านร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆจะเดินออก รับบิณฑบาตรเป็น แถวยาวเป็นสายๆ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตปฎิบัติยามเช้าของ ชาวเมืองหลวง รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง ที่ได้รับการยกย่องให้ เป็นดั่งอัญมณีแห่ง สถาปัตยกรรมลาว สร้างขึ้นก่อนหน้าที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะ ย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ ซึ่งหลังคาพระอุโบสถเป็นลักษณะหลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น กล่าวกันว่า นี่คือศิลปะ แห่งหลวงพระบาง ประตูและ หน้าต่างอุโบสถแกะสลัก ไว้อย่างสวยงาม ผนังด้านหลังพระอุโบสถเป็นภาพที่เกิดจาก การใช้กระจกสีตัดต่อกันเป็นรูปต้นทองขนาดใหญ่ ด้านข้างและด้านหลังของพระอุโบสถ เป็นที่ตั้งของวิหารหลังเล็กๆ 2 หลัง ที่ผนังด้านนอกแต่ละหลังมีการตกแต่งด้วยกระจกสี ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาตัดต่อเป็นรูปร่างต่างๆตามตำนานนิทานพื้นบ้าน นำท่านเดินทางสู่บ้านซ่างไห ชมวิถีชีวิตอาชีพของชาวบ้าน บ้านซ่างไห ซึ่งมีอาชีพในการต้มเหล้าและหมักเหล้าสาโท พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์ และ วิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ขึ้นเที่ยวชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่น้ำตกกวางซี ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กิโลเมตร ระหว่าง ทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชุมชน ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน พักผ่อนและ ชมความงามของน้ำตกหินปูนที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม แวะเที่ยวชม บ้าน ผานมเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ ชำนาญในการทอผ้า ในอดีตเคยเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้า มหาชีวิต ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า ที่มีสินค้าให้เลือก ซื้อมากมาย และยังสาธิตกรรมวิธีการทอผ้า รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่สาม หลวงพระบาง-วังเวียง (B/L/D)

…….. น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ ……… น. รับประทานอาหารกลางวัน วังเวียงเป็นเมืองที่อบอวลด้วยธรรมชาติที่สวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทรายโดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลั งธรรมชาติ วังเวียงได้ถูกขนานนามว่า เป็น กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ระหว่างเส้นทาง การเดินทางรถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้า ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 1800 เมตร ลัดเลาะไปตามไหล่เขา สองข้างทางผ่านหมู่บ้านและชุมชนเล็กๆของชาวเขา และ ชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ (ลาวสูง, ลาวเทิง, ลาวม้ง,ไทลื้อ) ระหว่างทางผ่านภูเบี้ยศาลาพูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวงคือ แขวงหลวงพระบาง ,แขวงเชียงขวาง, แขวงเวียงจันทน์ ผ่านภูพระเข้า เมืองกาสี บ้านผาตั้ง และ เมืองวังเวียง ถึงเมืองวังเวียง นำท่านเข้าสู่ที่พัก ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ พักผ่อนอิสระ รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ถ้ำจัง – วังเวียง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ (B/L)

……… น. รับประทานอาหารเช้า เที่ยวชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปภายในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำ และธรรมชาติวังเวียงเดินทางจากเมืองวังเวียง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ระหว่าง เส้นทางการเดินทาง ……… น. รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงเวียงจันทน์โดยรอบ นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นศาลหลัก เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียงจันทน์นับถือมาก ชมหอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ชมวัดศรีสะเกษวัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรม สักการะพระธาตุหลวง พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้าง กับฝรั่งเศสเข้า ด้วยกันอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ออกเดินทาง โดยสายการบิน ลาว เที่ยวบินที่ QV415/

16.30 17.50 น. เดินทางถึง ท่าอกาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ