สุดยอดทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง + เกาะรอกสุดคุ้ม เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า

วันแรก กรุงเทพฯ – ตรัง
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง จากนั้นออกเดินทางโดยรถ โค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตรัง บริการอาหารเย็นและเครื่องดื่มปรับอากาศบน รถ มัคคุเทศก์กล่าวต้อนรับและแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว พร้อมนำท่านสนุกกับ กิจกรรมบนรถ จากนั้นพักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันสี่สอง ตรัง ทะเลตรัง Unseen ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะลันตา (ตรัง) 06.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จ.ตรัง นำคณะรับประทานอาหารเช้า 08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเม็ง 09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากเม็ง นำท่านลงเรือนำเที่ยวลำใหญ่ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะทะเลตรัง ถึงเกาะมุก นำท่านเข้าชม ถ้ำมรกต (Unseen) โดยการลอยตัวลอดถ้ำอันมืดมน ประมาณ 15 เมตร สู่หาดทรายขาว สะอาดกลางเกาะที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน จากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน ชมปะการังน้ำตื้น ที่สวยงามตามธรรมชาติ และโลก ใต้ทะเลของเกาะกระดานที่ใช้เป็นสถานที่วิวาห์ใต้สมุทร เล่นน้ำบนชายหาดที่ขาว ละเอียด น้ำทะเลใส บริการอาหารเที่ยงบนเรือ ช่วงบ่ายนำท่านไปดำน้ำดูปะการัง กัง ปังหา พัดลมทะเลที่เกาะแหวน ชมปะการังอ่อนที่เกาะเชือก เกาะม้า จนสมควรแก่ เวลาเดินทางสู่เกาะลันตา 17.00 น. ถึงเกาะลันตา นำท่านเข้าสู่ที่พัก เซาท์เทรินลันตา รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

จัดเก็บสัมภาระหรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัยบริการอาหารค่ำที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่สาม ดำน้ำดูปะการัง – เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะ รอกนอกและเกาะรอกใน 11.00 น. ถึงเกะรอก ท่านจะสัมผัสกับน้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด พบกับฝูงปลานานา ชนิดดำน้ำดูปะการังหน้าหาด และศึกษาป่าธรรมชาติ พันธุ์ไม้และนกนานาชนิด 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิค หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ที่หน้า หาดสวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำทะเลที่ใส ให้อาหารกับฝูงปลา หลากสี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เกาะลันตา เดินทางกลับเกาะลันตา

17.00 น. กลับถึงเกาะลันตา เข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวและบริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่สี่ เกาะลันตา/ตรัง ถ้ำเลเขากอบ – ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง เช้า บริการอาหารเช้า หลังอาหาร เดินทางท่าเรือปากเม็ง ขึ้นรถเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด นำ ท่านเดินทางไปชมความงดงามของหินงอกหินย้อย ที่ถ้ำเล .. เขากอบ (Unseen) โดยการล่องเรือเข้าไปในถ้ำใต้โพรงภูเขา ชมถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำเจ้าสาว ฯลฯ 12.30 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ครัวนางพญา หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ นำท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริการอาหารเย็นที่ร้านพลับพลา หลังอาหารเดินทาง กลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ