สิกขิม – ภูฎาน 9 วัน สัมผัส 2 ดินแดนเร้นลับ แห่งหิมาลัย กัลกัตตา – กังต็อก – กาลิมปอง – ภุณทโชลิ่ง – ทิมพู

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 แถว P เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ 09.20 น. เหินฟ้าสู่เมืองกัลกัตต้า โดยสายการบิน เจท แอร์เวย์ เที่ยวบิน 9W 65 (บินประมาณ 2.30 น.) 10.20 น. ถึงเมืองกัลกัตต้า ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และ เปลี่ยนเครื่องบิน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในสนามบิน (อาหารจีน แบบกล่อง) 14.10 น. เหินฟ้าสู่เมืองบักโดกรา โดยสายการบิน Air Daccan เที่ยวบินที่ DN 775 15.15 น. ถึงสนามบินบักโดกรา เมืองสิริกูรี เป็นเมืองชุมทางใหญ่บนที่ราบสุดท้ายบนชาย เทือกเขาหิมาลัย สนามบินที่ใกล้ที่สุด เพราะแคว้นสิกขิมไม่มีที่ราบ จากนั้นออกเดินทางโดยรถยนต์ สู่เมืองกังต็อก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เย็น ถึงเมืองกังต็อก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sonam Palgey หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง กังต็อก – ทะเลสาบชางกู่ – กังต็อก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปทะเลสาบฌางกู่ (Tsomgo lake) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ห่างจากกังต็อก 35 กม. ที่ระดับความสูง 12,000 ฟุต กับความลึกเฉลี่ย 50 ฟุต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ สิกขิม เป็นทะเลสาบที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉม ความงดงามของทะเลสาบที่ สมบูรณ์และกลมกลืนกับบรรยากาศโดยรอบ มีภูเขาหิมะล้อมรอบตัวทะเลสาบและ สะท้อนภาพสวยงามลงสู่ทะเลสาบสีฟ้าใส ชาวสิกขิมนับถือว่าทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบ ศักดิ์สิทธิ์และยังมีวัดชีวา วัดเล็กของขุนนางในสมัยก่อน แอบซ่อนตัวท่ามกลางความ งดงาม ของพรรณไม้บริสุทธิ์ไร้มลพิษใดๆ ท่านจะได้ชมพฤกษาพรรณนานาชนิดที่ สวยงาม นกสีสวย ที่แวะเวียนมาเล่นน้ำรอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองกังต็อก ให้ท่านแวะถ่ายรูป ที่น้ำตกจากภูผาสูง บ้านเมืองเกาะตามไหล่เขา ภูดอย สูงๆ ต่ำๆ สลับซับซ้อน มีหุบเขาที่พอทำการเกษตรให้เห็นได้บ้างเป็นแบบขั้นบันได บรรยากาศที่แปลก ไม่เหมือนประเทศใดๆ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม บ่าย เดินทางกลับเข้ากังต็อก เย็น ถึงกังต็อก นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมทิวทัศน์ของเมืองกังต็อก บนเส้นทางเคเบิ้ลลอย ฟ้า เมืองกังต็อกเป็นเมืองที่ไม่มีที่ราบเลย บ้านเรือนทั้งหมดสร้างลดหลั่นตามภูเขารอบ เมืองกังต็อก คือ ภูเขาคันเชนจุงก้าและภูเขาสูงอีกมากมายใน เทือกเขาหิมาลัย ล้อมรอบ การนั่งกระเช้าชมยามเย็นนี้อากาศแจ่มใส ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่ ยากจะลืมได้ทีเดียว ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน ตามอัธยาศัย Sonam Pagel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง กังต็อก – กาลิมปอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปเมือง กาลิมปอง เมืองเล็กๆ สบายๆ ซึ่งอยู่ ทางตอนใต้ของสิกขิม เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว เป็นจุดเดินป่าที่มีชื่อเสียง เป็น เมืองที่นักปีนเขาหิมาลัยจะมาเริ่มต้นกันที่นี่ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ถึงเมืองกาลิมปอง บ่าย เดินทางถึงเมืองกาลิมปอง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชมวัดธิเบตบนเขา Zang Dog Palri Monastery (Durpin Monastery) จากนั้นแวะช้อปปิ้งที่ตลาดกาลิมปง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก เย็น รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Holumba Haven หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง กาลิมปอง – พุนโชลิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพุนโชลิ่ง โดยใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เย็น เดินทางถึง เมืองพุนโชลิ่ง (Phuntsholing) และนำท่านเข้าสู่ที่พัก พุนโชลิ่งเป็น เมืองชายแดนที่มีชื่อเสียงของประเทศภูฏาน ติดกับชายแดนประเทศอินเดีย เป็นเมืองที่ ใหญ่เป็น อันดับสองของประเทศภูฏาน และมีประชากรหนาแน่น สินค้าจำพวกเสื้อผ้า และอาหารจะมีราคาถูกกว่า ที่เมีองพาโร หรือ เมืองทิมพู ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ ตลาดและชุมชนของเมืองพุนโชลิ่งยามเย็น หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลากี้ (Hotel Lhaki) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง พุนโชลิ่ง – ทิมพู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และ Check out ออกจากโรงแรมเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง บ่าย แวะชม วัดตัมชุ (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานสถาปัตยกรรมภูฏานอยู่ ด้านหน้าวัด จากนั้นหยุด ณ จุดตรวจพาหนะที่เรียกว่า ชูซม (Chozom) ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 2 สาย มาบรรจบกัน เย็น เดินทางถึงเมืองทิมพู และนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพุนโชเพลรี (Hotel Phuntsho Pelri) ชม ทาชิโชซ็อง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู ซ็องแห่งนี้มี รูปแบบ และสถาปัตยกรรมที่สวยงามและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของ กษัตริย์ สถานที่ทำการของ กระทรวงต่างๆ และวัด นำท่านเดินเล่นในตัวเมืองทิมพู ท่านจะรู้สึกได้ถึงเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิต ของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ โดยผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) ท่านสามารถจับจ่ายซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับเงิน ภาพพระบฏ (Thangka) หนังสือได้ที่นี่ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทาง ทิมพู – พาโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่ โดโจล่า (Dochu La) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีจากตัวเมืองทิมพู ในวันที่อากาศดีท่านสามารถมองเห็น วิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามและน่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึง กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไป ได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร และ ณ ที่นี้ท่านจะมีโอกาสได้แขวนธงคาถาที่จารึกชื่อของ ท่านไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล จิบชา กาแฟ พร้อมของว่าง เมื่อได้เวลาสมควรนำท่าน กลับสู่เมืองทิมพู และ Check out ออกจากโรงแรม ชม ธนาคารแห่งชาติภูฏาน (Bhutan National Bank) และ อาคารที่ทำการ ไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถชมดวงตราไปรษณียากร ที่งดงาม ของภูฏานที่ถูกจัดแสดงและจำหน่ายที่นี่ ภูฏานจัดเป็นประเทศ “เจ้าแห่งสแตมป์” แห่ง หนึ่งของโลก สแตมป์ของภูฏานจะมีให้เลือกในหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิว ทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซ็อง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์แบบ 3 มิติอีกด้วย จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ผ้าทอแห่งชาติ (The National Textile Museum) ซึ่งเต็มไปด้วยผ้า ทอและเสื้อผ้าต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ได้รับมาจากเชื้อพระวงค์ภูฏาน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย ชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) ซึ่งท่านจะได้เห็นเด็กนักเรียนที่รักการเรียนทางด้านศิลป์กำลัง ประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น การ วาดภาพพระบฏ อีกด้วย จากนั้นชมสวนสัตว์ที่จัดเป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของ ภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากและชม ซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพ ประทับใจ ชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่ ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์องค์ ปัจจุบัน พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏานในช่วงปี ค.ศ. 1952 – 1972 และ ณ ที่นี้ท่านจะมีโอกาสได้จุดตะเกียงน้ำมันเนย เพื่อความเป็นศิริมงคล ความสงบ สุข และเป็นการต่ออายุเมื่อได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่เมืองพาโร (Paro) ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ช.ม. เย็น เดินทางถึงเมืองพาโร และนำท่านสู่ที่พัก Hotel Gangtey Palace หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ดของการเดินทาง พาโร-ภุณทโชลิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และ Check out ออกจากโรงแรม ชม ดรุกเกลซอง (Drukgel Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1649 เนื่องจากเป็นจุด ยุทธศาสตร์ในการควบคุม เส้นทางหลักจากทิเบต และชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง ชัยชนะที่ภูฏานมีต่อทิเบตในปีค.ศ. 1644 รูปภาพของสถานที่แห่งนี้ถูกตีพิมพ์ใน หนังสือ National Geographic เล่มแรกที่ลงเรื่องราวเกี่ยวกับภูฏาน ตีพิมพ์เมื่อเดือน เมษายน ปีค.ศ. 1914 โดยนักเขียนชาวอังกฤษชื่อ John Claude White ผู้ตั้งรกราก อยู่ในสิกขิม สถานที่นี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง จนถึงปีค.ศ. 1951 จึงเกิดไฟ ไหม้เนื่องจากเปลวไฟจากตะเกียงน้ำมัน ถ้าอากาศดีระหว่างทางเราจะได้เห็นวิวของ วัดตักซัง (Taksang) หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger’s nest monastery) ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มี ชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน และ ยอดเขาจุมโมลารี (Mt. Jhomolhari) ซึ่งสูงถึง 7,300 เมตร หนึ่งในบรรดายอดเขาสูงของภูฏาน ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในเมือง พาโร (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวม เครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้ สอย สัตว์ป่าในแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงาม มากมาย หลายรูปแบบ ชม วัดคิชุ (Kyichu Lhakhang) วัดที่ เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดวัด หนึ่งของภูฏาน สันนิษฐานว่าสร้างโดย กษัตริย์ซอง เตน เกมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตในปีค.ศ. 659 เกือบ 100 ปีก่อนการเกิดประเทศภูฏาน ชมพาโร ริงปุง ซอง (Paro Ringpung Dzong) ซึ่งเป็นสถานที่ หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง “The Little Buddha” จากจุดนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิวของ พระราชวัง อุกเกน เพลรี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองพุนโชลิ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช.ม. เย็น เดินทางถึงเมืองพุนโชลิ่ง และรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลากี้ (Hotel Lhaki)หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่เมืองบักโดกรา เที่ยง ถึงเมืองสิริกุรี รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่สนามบินบักโดกรา 15.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองกัลกัตต้า โดยสายการบิน Air Daccan เที่ยวบินที่ DN 776 16.45 น. ถึงเมืองกัลกัตต้า นำท่านชมความงามของเมืองกัลกัตต้า อาคารวิคตอเรียเฮ้าส์ Victoria Munament สถาปัตยกรรม อันงดงามของเมืองกัลกัตต้า รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางกลับสู่ที่พัก พักที่ Vedic Village Resort หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เก้าของการเดินทาง กัลกัตต้า – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นรถรับเดินทางสู่สนามบิน 11.15 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 66

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ