สักการะมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ พม่า – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์บากัน

ราคา :
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 14,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 14,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 13,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 12,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000.- บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินแอร์บากัน (W9) – ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว – ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง – ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ – ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย – ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า (ปกติ) 1,000 บาท – ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไทย 700 บาทและพม่า 10 USD – รถหรือเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 800 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) – ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ – ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา – ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับ และหัวหน้าทัวร์

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า กรณีเร่งด่วน 700 บาท