ศรีลังกา ศรีลังกา ( 5 คืน 6วัน ) นำชมอารยธรรมชาวสิงหล เมืองมรดกโลกของชาวพุทธ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 24-29 มิ.ย.54
29 ก.ค. – 3 ส.ค. / 26-31 ส.ค. / 16-21 ก.ย.54

26,999

25,999

24,999

5,000

14-19 ก.ค.54
11-16 ส.ค.54  (ร่วมชมเทศกาลพิธีบูชาพระเขี้ยวแก้ว “เพราเฮรา”)

29,999

28,999

27,999

7,000

อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าโรงแรมพักห้องคู่ -ค่ายานพาหนะและค่าธรรม เนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินศรีลังกาและธรรมเนียมต่างๆ ที่ทางสายการบินเรียกเก็บ (3,600 บาท เช็ค ณ วันที่ 20 เม.ย. 54) / -ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมจากที่กำหนด -ค่าเอกสารของคนต่างด้าว -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม ในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ -ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) -ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 2 USD ต่อท่าน -ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

หมายเหตุ

-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน -ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลง ของเงินตราต่างประเทศ -การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะ การชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย