ศรีลังกา ท่องแดนอารยธรรมมรดกโลก ประเทศศรีลังกา “ไข่มุกแห่งตะวันออก (Pearl of the Orient)” 6 วัน 4 คืน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมืองเนกอมโบ, ประเทศศรีลังกา 18.00 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S) 20.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองโคลอมโบโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 423 ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที (บริการเสิร์ฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน) 22.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินบันดารานายเก (Bandaranaike Airport) ประเทศศรีลังกาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะบีช (The Beach Hotel) ในเมือง นกอมโบใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที หมายเหตุ เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่สองของการเดินทาง เมืองเนกอมโบ – เมืองอนุราธปุระ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 07.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศต่อไปยังเมืองอนุราชปุระ อดีตเคยเป็นเมือง หลวงเก่า สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 (เก่าแก่กว่า 2,200 ปี) และเคยเป็นเมืองหลวงของ ประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ตั้งชื่อตาม กลุ่มขอดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความ มั่นคง ความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุข ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่าง ทางแวะเข้าห้องน้ำสะอาด และดื่มชาพร้อมของว่าง 12.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมปาล์ม การ์เด้นท์ วิลเลจ (Hotel Palm Garden Village) หรือเทียบเท่า จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม 13.00 น. นำชมวัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Vihara)สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระ มหินท์อรหันต์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจำพรรษาแรกที่วัดแห่งนี้ นำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ (Ruwanweliseya) หรือที่เรียกว่าพระ เจดีย์สุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำ เช่น พระปฐมเจดีย์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า) ที่วัดถูปาราม 16.00 น. นำท่านกราบนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่ เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตา เถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้ มาจากตำบลพุทธคยาประเทศอินเดีย และเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ประทับนั่งบำเพ็ญจนตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีอายุนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง เมืองอนุราธปุระ – โปโลนารุวะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 08.00 น. จากนั้นเดินทางไปชมเมืองโปโลนารุวะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงระหว่างทางนำท่านชม พระยืนปางประทานพรพระอวุกนะ(Avukana) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่11 ผู้สร้างคือ พระเจ้าธาตุเสนะ ขนาดสูง 13 เมตร ประทับยืนที่หน้าผา สร้างเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว จากนั้นสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโปโลนนารุวะ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเดียร์ปาร์ค (Deer Park) 13.00 น. ชมอดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย) และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งเช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปารามชมพระพุทธรูปหินแกะที่ “กัลวิหาร(GalVihara)”ที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปัญญาสะท้อนออกจากงานพุทธศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้ 18.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อมายา เลค (Hotel Amaya Lake) 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง ดัมบูลา – เมืองสิกิริยา – เมืองแคนดี้

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 07.00 น. นำชมเขาสิกิริยา (Sigiriya Rock Fortress) อันเลื่องชื่ออดีตเคยเป็นป้อมปราการระฟ้า (Fortress in the sky) นำท่านข้ามสะพานระหว่างคูเมือง(Moat)ที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบริเวณคูน้ำเดินผ่านสวนน้ำและโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อย ตลอดทางท่านจะได้ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รูปหญิงสาวชาวสิงหลมีอายุกว่า1,000 ปี จากนั้นขึ้นสู่อดีตพระราชวังของ พระเจ้ากัสยะปะ ซึ่งมีสระน้ำใหญ่อยู่ภายในพระราชวังด้านบนสุดของยอดเขาพร้อมทั้งฟังประวัติการต่อสู้และ เหตุการณ์สำคัญ ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ อดีตพระราชวังแห่งนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง 10.00 น. นำชมถ้ำดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขาสูงประมาณ500ฟุตมีบันไดก้าวสบายๆและทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อขึ้นถึงตัวถ้ำแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำท่านจะตื่นตะลึงกับความงามของภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงามชมพระเจดีย์,พระพุทธรูปแกะสลักหิน ปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมจากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่เมืองแคนดี้ (Kandy) 13.00 น. เดินทางสู่เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะสวนสมุนไพร(SPICE GARDEN) ที่มีผลิตผลทาง การเกษตร จำหน่ายเช่น น้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงส์โคโคนัท (KING COCONUT) หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออก สมุนไพรสู่ประเทศทางยุโรปและตะวันออกกลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 17.00 น. จากนั้นเดินทางถึงเมืองแคนดี้ นำท่านชมการแสดงพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของประเทศศรีลังกา นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อมายา ฮิลล์ (Hotel Amaya Hills) 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองแคนดี้-นครโคลัมโบ

04.30 น. ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ 06.00 น. นำเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุดเป็นกรณีพิเศษ 07.30 น. กลับเข้าสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้าจากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ ระหว่างทางแวะชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ กว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จ มาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัด แห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทย Cey-nor Thai Restaurant บ่าย ถึงเมืองโคลัมโบ จากนั้นอิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าสำคัญเช่น Odel Shop เลือกซื้อเครื่องเซรามิคที่มีชื่อเสียงยี่ห้อ นอริตาเก้ (Noritake) ซึ่งมีสินค้าจำพวกเครื่องถ้วยชาม แก้วกาแฟ และจานสวยๆให้ท่านมากมายหรือเลือกซื้อพลอยที่มีชื่อเสียงเช่น ไพลิน แคทอายส์ ทับทิม ที่ศูนย์ส่งออก 18.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ทัช สมุตรา (Taj Samudra Hotel) รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่หกของการเดินทาง นครโคลัมโบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. ปลุกตื่นจากโรงแรม (Wake up call) 06.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike Airport) ใช้เวลาเดินทางถึงสนามบินประมาณ 45 นาที (รับประทานอาหารเช้ากล่องจาก โรงแรม) 09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 422

14.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ