วร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 6 วัน 5 คืน ฮานอย-ฮาลอง- เว้- ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)  19,999   บาท
เด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   19,999   บาท
เด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   19,000  บาท
พักเดี่ยว   4,900อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ฮานอย-ดานัง/ เว้–โฮจิมินห์-กรุงเทพชั้นประหยัดโดยสายการบิน แอร์เอเชียและเวียดนามแอร์ไลน์ – ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 5 คืน – ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ – ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ – อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น – ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอา ประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) อัตรานี้ไม่รวม – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % – ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ – ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม

-ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ