ล่อง เรือ เรือสบาย ล่องเจ้าพระยา ล่องเรือดินเนอร์ ล่องเรือ เกาะเกร็ด ( เหมาลำ ) Sabuy Cruise

เรือสบาย ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 1 วัน กำหนด ทุกวัน โปรแกรม

09.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือสาทรตากสิน (ใต้รถไฟฟ้าท่าตากสิน) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ด

09.30 – 12.00 น. ระหว่างทางสามารถเลือกแวะเที่ยวชมวัดหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้ เช่น วัดกัลป์ยาณมิตร วัดระฆัง หรือ พิพิธภัณฑ์อู่เรือพระที่นั่ง คลองบางกอกน้อย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 – 14.00 น. เดินทางเกาะเกร็ด หมู่บ้านมอญ ที่ได้คงวัฒนธรรมและการใช้วิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา อาหารการกิน ขนม ที่อยู่อาศัย และชมศิลปะการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาแต่เนิ่นนาน และ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก

15.00 น. เดินทางถึงวัดเฉลิพระเกียรติ ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่แต่เดิม รัชกาลที่ 3 สร้างให้กับพระมารดาในปี 1847

วัดนี้เป็นสถาปัตตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนและไทย และกระเบื้องที่ใช้ประดับนำมาจากเมืองจีน สนุกกับกิจกรรมให้อาหารปลา และนกที่ท่าน้ำ

17.00 น. กลับถึงท่าตากสินโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เหมาลำ 20,000 บาท (นำเที่ยวตามโปรแกรม)
อาหารกลางวัน ท่านละ 300 บาท รวมเครื่องดื่มซอฟดรริ้งบนเรือตลอดการเดินนทาง เรือจุได้ 25 ท่าน ** สามารถนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นมาได้โดยไม่คิดค่าเปิดขวด

หมายเหตุ ราคาที่นำเสนอไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ หากใช้คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท