ล่องแก่ง หินเพิง ( เหมาลำ ) ไม่เกิน 8 ท่าน

ราคา :
อัตราค่าบริการ
(คณะไม่เกิน 8 ท่าน) อัตราบริการลำละ 3,280 บาท

อัตรานี้รวม 1. ค่าเรือยางล่องแก่ง 2. ค่าหมวกกันน็อค + ชูชีพ3. ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 4. ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง 5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ (เฉพาะชาวไทย)

หมายเหตุ โปรแกรมนี้ ขอสงวนสิทธิ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม อนุญาตให้เด็กที่มีความสูงเกิน 125 เซนติเมตร ลงล่องแก่งได้ กรณีที่คณะเกิน 8 ท่าน
(ท่านที่ 9 และ 10 เพิ่มอัตราบริการท่านละ 200 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %