ล่องแก่ง ลำน้ำว้า ตอนบน + กลาง จ.น่าน 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ
คณะ 4-5 ท่าน อัตราค่าบริการท่านละ 7,900 บาท
คณะ 6-7 ท่าน อัตราค่าบริการท่านละ 5,300 บาท

อัตรานี้รวมบริการ

1. ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง 2. ค่าที่พัก 2 คืน ( เต้นท์ ) 3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 4. ค่าประกันการเดินทาง 5. ค่าเจ้าหน้าที่พายเรือ 6. ค่าเครื่องดื่ม และผลไม้ 7. ค่าชูชีพ – หมวกกันกระแทก 8. ค่าเรือยางล่องแก่ง 9. ค่ามัคคุเทศก์ – บริการ สิ่งที่ควรนำไป รองเท้าสวมสบาย / ชุดเล่นน้ำ / ไฟฉาย / ยารักษาโรคประจำตัว / อื่นๆ ที่เห็นสมควร
** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **