ล่องแก่ง น้ำว้าตอนกลาง จ.น่าน 1 วัน

อัตราค่าบริการ
คณะ 4 – 5 ท่าน อัตราค่าบริการ 3,700 บาท
คณะ 6 – 7 ท่าน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

อัตรานี้รวม – ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง – ค่าเรือยางล่องแก่ง – ค่าอาหาร 2 มื้อ – ชูชีพ – หมวกกันกระแทก – ค่าประกันการเดินทาง – เครื่องดื่ม และผลไม้ – ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ – ค่ารถยนต์ 4 WD

– ค่าธรรมเนียม

สิ่งที่ควรนำไป
– ชุดเล่นน้ำ / รองเท้าสวมสบาย / ยารักษาโรคประจำตัว / อื่นๆ ที่คุณเห็นสมควร

หมายเหตุ โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของระดับน้ำ

** ก.ย. – ม.ค. ปริมาณน้ำคงที่ ในการล่องแก่ง มีความปลอดภัยสูง

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **