ล่องแก่งสุดมันส์ อลังการ “ถ้ำภูพาเพชร” จ. ตรัง 1 วัน หรือ 2 วัน

รายการที่ 2
ล่องแก่งสุดมันส์ อลังการ “ถ้ำภูพาเพชร” 2 วัน 1 คืน

วันแรก: ตรัง – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่ง – น้ำตกวังสายทอง ( B,L,D) 06.00 น. เจ้าหน้าที่ ของบริษัทให้การต้อนรับ ทุกท่าน ณ จุดนัดหมาย (จ.ตรัง) 06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล ระหว่างทางชมทัวทัศน์สองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารเช้า (ขนม + น้ำผมไม้) (1) 09.00 น. ถึง อ.มะนัง นำท่านชมความอลังการของ “ถ้ำภูผาเพชร” ข้างในถ้ำท่านจะได้พบกับห้องต่างๆ ของถ้ำ เช่นห้องเจ้าสาว ห้องผ้าหม่าน ฯลฯ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารของวังสายทองการ์เด้นรสอร์ท บ่าย นำท่านเริ่มต้นล่องแก่ง ถ้ำเจ็ดคต สายธารน้ำใสสะอาด ตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนานและปลอดภัย เด็ก ๆ ก็ล่องได้สบาย ๆ ผ่านสองฟากฝั่ง ที่เต็มไปด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ถ้าโอกาสดีจะได้พบกับชนเผ่าซาไกที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่งคลอง จากนั้นชม “น้ำตกวังสายทอง” น้ำตกบริสุทธิ์ สายน้ำที่เย็นฉ่ำใจที่ไหลออกมาจากถ้ำ ซึ่งมีความสวยงามและมีความมหัศจรรย์ตรงที่เป็นน้ำตกหินปูนสีทองที่หาดูได้ยาก บรรยากาศเย็นสบายเดินได้ทุกชั้นไม่ลื่น สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ วังสายทองการ์เด้นรีสอร์ท 18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนชมบรรยากาศ ท่ามกลางความชุ่มชื่นของต้นไม้นานาพันธ์ ได้ตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ทางรีสอร์ทมีห้องประชุม / ห้องจัดเลี้ยง / และคาราโอแกะ ฟรี ราตรีสวัสดิ์ ทุกท่าน

วันที่สอง: สตูล – ด่านชายแดนหลักเขตุ – ช้อป – ตรัง (B,–,–)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4) จากนั้นให้ท่านมีเวลาในการถ่านรูป และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าอีกครั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ จ. ตรัง 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ณ ด่านหลักเขต 10.30 น. ถึงด่าน ให้ท่านได้มีเวลาในการเลือกซื้อของฝากทั้งจากฝั่งไทย และฝั่งประเทศมาเลเซีย เที่ยง (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของ ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารเที่ยงได้ตามอัธยาศัย) บ่าย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ จ. ตรัง 16.00 น. ถึง จ.ตรังโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ 1,950 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter 1 คัน – ค่าที่พัก เป็นบ้านรวม 1 หลัง 1 คืน – ค่าอาหาร 4 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว – ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ – ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท – ค่ามัคคุเทศชำนาญการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง – ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

– ค่าอาหารบ้างมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว