ล่องเรือ STAR CRUISES STAR PISCES 2 วัน 1 คืน เมืองจอร์จทาวน์ – ป้อมปืนคอร์นวอลลิส – ล่องเรือ ปีนัง

อัตราค่าบริการ (ห้องพักที่ใช้คือ ห้องอินไซด์สเตทรูม) พักห้องละ 2 ท่าน

จ.ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด

อ.หาดใหญ่ 3,199.- บาท
จ.ตรัง 3,690.- บาท
จ.นครศรีธรรมราช 3,899.- บาท
จ.สตูล 3,600.- บาท
จ.พัทลุง 3,400.-บาท
จ.กระบี่ 4,890.- บาท

หมายเหตุ: กรณีต้องการพักแบบ ห้องดีลักสเตทรูม (มีหน้าต่าง) เพิ่มท่านละ 900 บาท กรณีต้องการพักแบบ เอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท / จูเนียร์สวีท เพิ่มท่านละ 1,700 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

? ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP) นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ? ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์ ? ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน) ? ค่าภาษีขึ้นเรือ ? ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว ? ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง ? ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ? ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท ? ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป) ? แจกฟรี หมวกซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ ? แจกฟรี คู่มื้อการเดินทางโปรแกรมล่องเรือสตาร์ครูซ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเองเป็นต้น x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน