ล่องอลาสก้ากับเรือสำราญสุดหรูระดับโลก Holland America ล่องเรือสำราญ เรือสำราญ

อัตราค่าบริการ

ห้องพักไม่มีหน้าต่าง  

ผู้ใหญ่พักห้องคู่  109,990 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  90,000 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่(คนที่3และ4)  90,000 บาท
พักเดี่ยว 135,000 บาท

ห้องพักมีระเบียง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่  125,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  90,000 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่(คนที่3และ4)  90,000 บาท
พักเดี่ยว  160,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล– กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ -ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม -อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ -ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง -รถรับ – ส่ง สนามบินและท่าเรือ -ค่าวีซ่าแคนาดา (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต   (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ทิปพนักงานบนเรือ -ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. -หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีออกใบกำกับภาษี -ค่าวีซ่าอเมริกา

-ทัวร์เสริมบนฝั่ง และทิปไกด์