ล่องอลาสก้ากับเรือสำราญสุดหรูระดับโลก Regent Seven Seas Navigator ล่องเรือสำราญ เรือสำราญ

|

ช่วงวันเดินทาง
30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 55

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่ 1 และ 2)

พักเดี่ยว

ห้องสวีทมีหน้าต่าง

229,990

421,990

ห้องสวีทมีระเบียง

339,990

521,990

ช่วงวันเดินทาง
13 – 22 มิ.ย. 55

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่ 1 และ 2)

พักเดี่ยว

ห้องสวีทมีหน้าต่าง

300,990

429,990

ห้องสวีทมีระเบียง

359,990

549,990

อัตราค่าบริการนี้รวม -ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – แคนาดา – ซีแอตเทิล– กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ -ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน + 1 คืน Hilton Anchorage + ทัวร์ตามโปรแกรม -อาหารทุกมื้อ, โชว์อลังกาล, กิจกรรมและความบันเทิงอื่น ๆ บนเรือสำราญ -ทัวร์เสริมบนฝั่งในทุก ๆ ท่าที่เรือจอดเทียบ ให้ท่านเลือกได้ตามอิสระ -มินิบาร์ภายในห้องพักทุกวัน, เครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงไวน์, เหล้าสปิริต, ชา กาแฟ ตลอด 24 ชั่วโมง   -ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง -รถรับ – ส่ง สนามบินและท่าเรือ -ทิปพนักงานบนเรือ -ค่าวีซ่าแคนาดา (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต   (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีออกใบกำกับภาษี -ค่าวีซ่าอเมริกา

-ค่าไกด์ท้องถิ่น