ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทหินวัดพู – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลีผี – น้ำตกตาดฟาน 3 วัน 3 คืน โดยรถปรับอากาศ

วันที่ 13 เมษายน 2550 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 17.30 น คณะพร้อมกันที่ จุดนัดพบบริเวณ สวนลุมพินี หน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานีโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่ 14 เมษายน 2550 อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก -ปากเซ -ปราสาทวัดพู ( L , D ) 08.30 น. ด่านชายแดนช่องเม็กชายแดนไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ส ป ป.ลาว 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ภัตตาคาร /เข้าโรงแรมที่พัก…………………….. บ่าย บ้านวังม่วง ข้ามขนานยนต์ขนาดใหญ่ไปนครจำปาสักเมืองหลวงเก่าแขวงจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู อดีตที่ตั้งของวัดภูเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัย คืออาณาจักรเจนละศตวรรษที่ 6-8ค้นพบจารึกการฆ่าคนเพื่อบูชาเทพเจ้าต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนครเลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้าง ปราสาทหินในศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นศาสนาพุทธนิกายเถรวาท องค์การUNESCOได้ขึ้นทะเบียนปราสาทแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ.2546 เย็น เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน ……………………………….

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(2) ณ ภัตตาคาร

วันที่ 15 เมษายน 2550 ปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี (B, L, D) 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 08.30 น. เดินทางตามทางหลวงหมายเลข13 เพื่อชมประติมากรรมของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางแม่น้ำโขงสัมผัสสายน้ำอันเชี่ยวกราดหมุนเวียนเป็นแนวยาวขวางกั้นแม่น้ำโขง ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกที่กว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ น้ำตกคอนพะเพ็ง ได้รับสมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร บ่าย มหานทีสีทันดรนั่งเรือลัดเลาะแก่งมากมายตามเส้นทางธรรมชาติชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่บรรจงสร้าง ตามแนวหินขวางแม่น้ำโขงกลายเป็น น้ำตกหลี่ผี ที่สวยงามตามตำนานว่าเป็นที่ดักร่างไร้ชีวิตที่ไหลมาตามแม่น้ำสายนี้ เย็น เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน……………………………….

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(5) ณ ภัตตาคาร

วันที่ 16 เมษายน 2550 ตลาดดาวเรือง – น้ำตกตาดฟาน – ชมไร่ชา กาแฟ – น้ำตกตาดผาส้วม (B, L, D) 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 08.00 น. ตลาดดาวเรือง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิเช่น ผ้าซิ่นลาว ผ้าไหม เครื่องเงิน น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่สวยในหุบเขาลึก ท่ามกลางป่าบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านชมไร่ชากาแฟแวะชิมชาร้อนๆรสชุ่มคอ ณ.ไร่ชาองลอง ชมการสาธิตการเก็บ-คั่วใบชา สูตรดั้งเดิมของเวียดนาม น้ำตกตาดผาส้วม ที่น้ำตกไหลเป็นห้องๆได้สมกับชื่อที่เรียกขาน พร้อมทั้งชมความเป็นอยู่ทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเผ่าต่างๆที่บ้านจ๋กสาว บ้านเสาเดียว เป็นต้น 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.ร้านอาหาร บ่าย ด่านวังเต่า ชายแดนไทย-ลาว ให้ท่านได้แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์ เหล้าและขนมจากต่างประเทศมากมาย กลับ จังหวัดอุบลราชธานี 18.00 น. ถึง จ. อุบลราชธานี รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศกลับกรุงเทพมหานคร

06.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ