ราคาพิเศษ วันแม่ ล่อง เรือ แกรนด์เพิร์ล ล่องเรือไหว้พระ กรุงเทพ นนทบุรี เกาะเกร็ด ล่อง เรือ ไหว้ พระ ล่อง เรือ ไหว้พระทำบุญ วันแม่ grand pearl cruise

รายละเอียด :

ท่องเที่ยวในโอกาส วันแม่ กับทริปการล่องเรือวันแม่ สุดพิเศษ ที่พร้อมจะสร้างสรรค์คัดลอกจากทราเวลฟอร์ทูเดย์ ดอทคอม ความสุขให้ครอบครัวของท่านอิ่มบุญอิ่มกุศล กับ การไหว้พระ และ ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศ สบายๆ และ ทิวทัศน์ สวยงามสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

08.30 น. ลงทะเบียน  ณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ No. 2  หน้าร้านอาหารฝรั่งเศส  ลากรองด์แปร์ล

08.45 น. ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ล 

09.00 น. เรือแกรนด์เพิร์ล ออกเดินทางในบรรยากาศ ยามเช้าชื่นชม กับธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สัมผัสความงดงามมหัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรม ทางประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อ แห่งหนึ่งของโลก ผ่อนคลายกับสายน้ำ แห่งพระราชา ที่สำคัญต่อวิถีชีวิต คนไทย พร้อมมัคคุเทศก์ บรรยายข้อมูลที่น่าสนใจ

09.30 น.  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ วัดยานนาวา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ชื่นชมความงาม

ของสำเภาเจดีย์

10.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือ วัดกัลยาณมิตร แวะ นมัสการ พระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโตซำปอกง

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ วัดอรุณราชวราราม เยี่ยมชม พระปรางค์องค์ใหญ่อายุกว่า 200 ปี ที่สร้างตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยา และถือ เป็นสัญลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างหนึ่ง

12.00 น.  ออกเดินทางจากวัดอรุณ สู่ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สักการะพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ซึ่งสร้างในสมัย รัชกาลที่ 3

เพื่อถวายพระอัยกา และ พระอัยกี และ สมเด็จพระชนนี แล้วเสร็จในรัชกาลที่ 4 พร้อมเชิญทุกท่านรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ท์นานาชาติ และ ล่องเรือ

13.00 น.  เดินทางถึง วัดปรมัยยิกาวาส สักการะ พระพุทธไสยยาสน์   ขอพรให้เจริญด้วยโภคทรัพย์ 

โดยมีเจดีย์มุเตาเป็นสัญลักษณ์ของวัด และเป็นแหล่งซื้อสินค้าของฝากมากมาย

16.00 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือ River City โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:  เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม