รัสเซีย 9 วัน เดือนตุลาคม

วันที่17 ตุลาคม 2551 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระ ในการเดินทาง 10.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 (เวลาที่ประเทศรัสเซียจะช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมงในฤดูร้อน และ 4 ชั่วโมงในฤดูหนาว) 17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดตโดโว กรุงมอสโคว์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก COSMOS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่18 ตุลาคม 2551 มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – มหาวิหารเซ็นต์บาซิล พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมม์เบอร์ -ยอดเขาสแปโรว์ **ตื่นตาตื่นใจกับคณะละครสัตว์รัสเชี่ยนชื่อดัง** เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) มีที่มาจากการผิดเพี้ยน ของคำว่า ‘Krasnyi’ ซึ่งมีความหมายว่า งดงาม บริเวณเดียวกันนั้นจะมีแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังของรัสเซีย ‘GUM’ ในสมัยก่อนจะมีร้านที่เรียกว่า Secret Clothing Store เปิดบริการให้กับท่านที่มีตำแหน่งระดับสูงเท่านั้น ปัจจุบันมีสินค้ามากมายให้ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ฝั่งตรงข้ามท่านจะได้พบกับสุสานเลนิน ลักษณะเป็นหินก้อนหินสีแดงวางซ้อนกันตั้งอยู่ติดกับกำแพงพระราชวังเครมลิน จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์บาซิล (St. Basil Cathedral ) เดิมชื่อจริงๆของโบสถ์นี้คือ “Cathedral of the Intercession of the Virgin” สร้างในสมัย ซาร์อีวานที่ 4 กษัตริย์ที่เหี้ยมโหดที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซีย โดย Postnik Yakovlev ที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย เป็นศิลปะที่สวยสดงดงามดูยิ่งใหญ่และคงคุณค่าไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ภายในรั้วกำแพงสีแดงของพระราชวังเครมลินซึ่งเป็นพระราชวังที่เป็นศูนย์กลางของอำนาจมาตั้งแต่สร้างกรุงมอสโคว์ ผ่านพ้นยุคของคอมมิวนิสต์จวบจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับปืนใหญ่และระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นพบกับ 3 วิหารสำคัญ คือ Cathedral of the Assumption, Cathedral of the Annuciation และ Cathedral of the Archangel ส่วนต่อไปเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุด คือ พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แชมม์เบอร์ (State Armoury)เต็มไปด้วยของมีค่าประเภทเพชรพลอย เช่น บัลลังก์เพชร 900 เม็ด มีไข่ฟาเบอร์เช่ (Faberge Egg)ที่มีการประดับตกแต่งไว้อย่างวิจิตรงดงามมีให้ดู 10 ใบ เป็นต้น ถือได้ว่าราชวงศ์โรมานอฟแห่งรัสเซียเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปโรว์ (Sparrow Hill) อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองมอสโคว์ และ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม การแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจกับคณะละครสัตว์รัสเซี่ยนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

พร้อมชมโชว์กายกรรมที่จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินและประทับใจ นำท่านเข้าสู่ที่พัก COSMOS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่19 ตุลาคม 2551 มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์เซอร์เจียส – วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ – ช้อปปิ้งถนนอาร์บัท เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด หรือ ซาร์กอส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก นำท่านชม วิหารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1345 โดยเซ็นต์เซอร์เจียส ครั้งสมัยที่เจ้าชาย Dmitriy Donskoy ออกศึกทำสงครามกับผู้รุกรานพระองค์จะเข้ามาขอพรจาก นักบุญเซอร์เจียส จนกลายเป็นประเพณีสืบต่อมากษัตริย์และราชวงศ์ต้องมาปฏิญาณตนและขอพร ณ โบสถ์แห่งนี้บริเวณโดยรอบจะมีวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ทรงหัวหอม 5 โดม และด้านหน้าของโบสถ์ท่านจะพบกับ หอระฆังสูง ที่สร้างขึ้นในยุคคอมมิวนิสต์ ตรงหน้าหอระฆังคือ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถัดมาจะได้พบกับ Trinity Cathedral ซึ่งสร้างขึ้นบนหลุมศพของนักบุญเซอร์เจียส สถานที่แห่งนี้จะมีผู้คนเข้าไปเคารพจุมพิตโลงและขอพรเป็นอย่างมาก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่สุดในรัสเซีย ได้รับการบูรณะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีที่สวยที่สุดจนได้รับรางวัล และให้ท่านได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน นำท่านสู่ย่านถนนอาร์บัท ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ท่านสามารถหาซื้อของพื้นเมืองและของที่ระลึกได้ที่นี่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก COSMOS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่20 ตุลาคม 2551 มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซ็นต์ไอแซค เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 11.15 น. ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินโรซีญ่ารัสเซี่ยนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ FV 118 12.35 น. เดินทางถึงนามบินพูลโคโว่ 1 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ , อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์แห่งรัสเซีย ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ จากนั้นนำท่านชม วิหารเซ็นต์ไอแซค (St.Isacc Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่มีความหรูหราโดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสาหินสีน้ำเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้นับว่ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIBALTIYSKAYA HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

วันที่21 ตุลาคม 2551 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ -(Peterhof) ป้อมปืนปีเตอร์และพอล – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้ง NEVSKY PROSPECT **สุดพิเศษโชว์พื้นเมืองรัสเซียพร้อมการ์ล่าดินเนอร์ในพระราชวังสุดหรู** เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปี ค.ศ.1712 มีจุดเด่นคือสวนที่ได้แนวคิดมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ที่ประเทศฝรั่งเศสที่รายล้อมด้วยพฤกษานานาพันธ์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชมป้อมปีเตอร์และพอล ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งแรกในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากศัตรูและ ยังเป็นอนุสรณ ์แห่งชัยชนะ ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์จากนั้นนำท่านชม โบสถ์หยดเลือด (Spilled Blood Church) เป็น 1 ใน 3 สุดยอดโบสถ์แห่งเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก จุดเด่นของโบสถ์นี้คือการใช้ศิลปะแบบรัสเซียล้วน สร้างในปี ค.ศ. 1883 เป็นที่ซึ่งจักรพรรดิ Alexander ll ถูกลอบปลงพระชนม์ ภายในตกแต่งด้วยโมเสกประกอบกันเป็นภาพต่างๆตามเสาและผนัง นับว่าเป็นโบสถ์ที่หรูหราอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยที่ถนน NEVSKY PROSPECT 19.00 น. นำท่านรับชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ณ พระราชวังนิโคลัส ช่วงพักของการแสดงจะได้ร่วมรับประทานอาหารว่างในค็อกเท็ลปาร์ตี้สไตล์รัสเซีย พิเศษรับประทานอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสสุดหรู **ลิ้มลองรสชาติของไข่ปลาคาร์เวียร์ของขึ้นชื่อแห่งรัสเซีย

เสริฟ์พร้อมแชมเปญและวอดก้า** ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่22 ตุลาคม 2551 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระนางอลิซาเบธผู้เป็นธิดา พระราชวังสีฟ้าสดใสสูง 2 ชั้น ห้องเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ ห้องอำพัน (Amber Room) ซึ่งตกทอดมาครั้ง ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฟดเดอริกที่ 1 แห่งประเทศรัสเซีย และยังมีห้อง Throne Room ซึ่งภายในโดดเด่นด้วยบัลลังก์ของพระนางแคทเธอรีนมหาราชและมีภาพวาดพระนางแต่งชุดทรงม้าออกศึก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พระราชวังฤดูหนาว สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ใช้รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย – รัสเซีย พร้อมทั้งได้ทรงร่วมฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซีย ภายในห้องเสวยพระกระยาหารยังคงมีชุดเครื่องจานชามครั้งที่พระองค์ร่วมเสวยตั้งโชว์อยู่ภายใน และ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ในประเทศฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น 4 อาคาร ได้แก่ Winter Palace , Small Hermitage , Old Hermitage และ New Hermitage ภายในมีการจัดแบ่งห้องเป็นประเทศแสดงภาพวาดและประติมากรรมของศิลปินชื่อดังหลายท่าน เช่น ภาพวาด The Madonna Litta ผลงานของLeonardo Da Vinci และภาพ Cottages , Lilac Bush ผลงานของ Vincent Van Gogh , รูปปั้น Crouching Boy ผลงานของ Michelangelo และ Cupid Wagging His Finger ผลงานของ Falconetเป็นต้น อีกทั้งยังได้ชมนาฬิกานกยูง (Peacock Clock) ประติมากรรมชิ้นเด่นสุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีขนาดใหญ่เท่ากับตัวสัตว์จริง ทำจากทองเค ประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดในตัวเดียวกัน เช่น นกยูง นกฮูก กระรอกและไก่ เมื่อไขลานนกยูงจะรำแพน นกฮูกจะกรอกตา ไก่จะขัน สร้างโดยสุดยอดช่างฝีมือชาวอังกฤษ James Cox

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่23 ตุลาคม 2551 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – คฤหาสน์ยูซูฟ – พิพิธภัณฑ์สัตว์และ แมลงต่างๆ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ คฤหาสน์ยูซูฟ (The Yusupov Palace) เคยเป็นที่ประทับของ เจ้าชายเฟลิกซ์ ยูซูปอฟที่ 2 (Prince Felix Yusupov ll) ออกแบบโดย Vallen De La Monthe and Andrei Mikhailov ที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งเปิดเผยการลอบสังหารรัสปูตินนักบวชผู้มีอิทธิพลครอบงำราชสำนักรัสเซียในช่วงปลายสมัย ของราชวงศ์โรมานอฟ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์และแมลงต่างๆ ที่ถูกสต๊าฟไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาสัตว์หายาก ซึ่งรวบรวมไว้ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงมีปีกชนิดต่างๆ โดยสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด คือ ซากช้างแมมมอธ ซึ่งหาดูจากที่อื่นได้ยาก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่24 ตุลาคม 2551 มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชมเรือรบ AURORA เป็นเรือที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติระบอบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ มาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์โดยเลนินปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ลอยน้ำที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทหารเรือ รวมถึงภาพของการทำสงครามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ ทั้งยังเคยเป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนกษัตริย์ซาร์ที่มาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษกขององค์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของประเทศไทย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 14.15 น. ออกเดินทางจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินโรซีญ่า รัสเชี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FV 189 15.30 น. ถึงสนามบินโดโมเดตโดโว (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่25 ตุลาคม 2551 กรุงเทพฯ
06.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ