รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก วังเครมลิน โชว์ระบำพื้นเมือง 8 วัน

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว N สายการบินเติร์กเมนิ สถานแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก 05.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโก โดยเที่ยวบินที่ T5 642/ T5 705 ?บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัชคาบัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน ประมาณ 3 ชั่วโมง (ใช้เวลาบิน กรุงเทพฯ-อัชคาบัดประมาณ 7 ชั่วโมง/ อัชคาบัด- มอสโกประมาณ 4 ชั่วโมง/ เวลาที่อัชคาบัด เติร์กเมนิสถาน ช้ากว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) 16.10 น. ถึงท่าอากาศยานโดโมเดทโดโว กรุงมอสโก (เวลาที่รัสเซียช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง ในฤดูร้อน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย นำท่าน เดินทางสู่ตัวเมืองมอสโก ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Izmailovo Hotel หรือ ระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สอง มอสโก-ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-โบสถ์ทรินิตี้-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ตลาดนัดหน้า โบสถ์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์ส ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองซากอร์สเป รียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดใน คริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ ระหว่างการเดินทางท่าน จะได้เห็นชนบทของมอสโก บ้านของเขานิยมทำด้วยไม้ มีขนาดไม่ใหญ่นักและเป็นบ้านชั้น เดียว สลับกับวิวทุ่งหญ้า ภายในเมืองซากอร์ส ท่านจะได้ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้าง เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรส โก้และภาพไอคอน 5 ชั้น เปิดเฉพาะฤดูร้อน โบสถ์โฮลีทรินิตี้ เป็นโบสถ์แห่งแรกของ เมือง สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์ เจียส ตรงกลางลานของเมืองโบราณจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีน้ำพุ่งออกมาจากไม้กางเขน นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะแย่งกันเอาขวดน้ำมารับน้ำเอาไว้ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งที่ตลาดนัดหน้าโบสถ์เมือง ซากอร์ส เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของประเทศ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภัณฑ์จากไม้ หัตถกรรมพื้นบ้าน งานฝีมือต่าง ๆ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดกที่ถ้าใคร ไม่ได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปก็ถือว่ามาไม่ถึงรัสเซีย ที่เมืองนี้เป็นเมืองที่ทำตุ๊กตาแม่ลูกดก จึงทำให้มีราคาถูกกว่าที่อื่น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโก นำท่านชมมหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับ แม่น้ำมอสโก รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่ สวยงามและเหมือนจริง ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Izmailovo Hotel หรือระดับ เดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย วันที่สาม พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน

-ระฆังพระเจ้าซาร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้าง กุมรัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราช วังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุ ยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก และชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำ ค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของ กษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมปืน ใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลก และยังไม่ เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่า เป็นของสะสมในยุคนั้น และชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็น สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใด ๆ สูงเกินหอ ระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ และจะได้ชมระฆัง ที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ ที่สุดในโลก เพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆัง แต่เนื่องจากมีความผิดพลาดทางเทคนิค จึงทำ ให้ระฆังแตกออก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จัตุรัสแดง คำว่าสี แดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของ เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัด งานในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงคราม โลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจตุรัสแดงท่านจะได้ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระ เจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้อง สำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกา ยา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค คอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน แต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและ สวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน การซื้อของจะรับเฉพาะเงินรูเบิล เท่านั้น อิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อของตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยน เซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง ช้าง รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Izmailovo Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน-สแปร์โร่ฮิลล์-ถนนอารบัต-สถานีรถไฟ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโกจะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ ดินที่สวยที่สุดในโลก แล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถ เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็น ชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยม ชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ รัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโก นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขาย ของที่ระลึกในราคาถูก ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดิน ห้ามรถ ผ่าน มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนใน เมือง เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพ ขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน เดินทางสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่นคร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่านจะได้ทดลองเดินทางทางรถไฟ ซึ่งรัสเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีการวางระบบการเดินทางชั้นยอดของโลก เดินทางโดยรถไฟตู้นอน ห้องละ 2 ท่าน สู่กรุงมอสโก วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-เรือรบออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล

-พิพิธภัณฑ์สัตว์สตัฟฟ์-พระราชวังนิโคลัส-การแสดง พื้นเมือง

เช้า ถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนาน นามว่า หน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญ ทางด้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน้ำเอกของทวีปยุโรป ทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่ สวยงามและรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม ดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์ ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และมหา วิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน และจากนั้นนำท่านชมเรือรบออโรร่า และถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก ปัจจุบันเป็นเรือปลดระวางและทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เรือลำนี้เคยล่องมาประเทศ ไทยเพื่อร่วมงานพิธีบรมราชาภิเษกของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำท่านผ่านชม โบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตย กรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิ่ง ก่อสร้างแรกสุดของเมือง เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นที่เก็บ พระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงสุด ของเมืองและ ห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สัตว์สตัฟฟ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศและมีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีสัตว์สตัฟฟ์เก็บสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นก ปลา และแมลง กว่า 50 ล้านชนิดจากทั่วทุกทวีป ที่มีชื่อเสียงมากคือ ช้างแมมมอธที่มีสภาพ สมบูรณ์ที่สุด อายุประมาณ 350 ล้านปี เป็นสัตว์สูญพันธ์ที่หาดูได้ยาก จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่พระราชวังนิโคลัส ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบรัสเซี่ยน ณ พระราชวัง จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาว รัสเซีย ระหว่างพักครึ่งการแสดงมีบริการอาหารว่าง ว็อดกา แชมเปญ คาร์เวีย ขนมปัง และผลไม้ จนจบการแสดง นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Oktyaborskaya Hotel หรือระดับ เดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่หก ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังฤดูหนาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ หรือเป โตรควาเรสต์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ตื่นตากับประติ มากรรมที่วิจิตรพิสดาร และอลังการยิ่งภายในพระราชวัง ส่วนภายนอกก็ดารดาษไป ด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตา อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็น พระราชวังที่มีชื่อเสียงมาก สร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มี ชื่อเสียงชาวอิตาเลียน ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโค ที่สร้าง พระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ่งโรจน์ของ จักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่ เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้ จัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้านชิ้น และเป็น พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พัก ณ Oktyaborskaya Hotel หรือระดับเดียวกัน

พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโก-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานพูลโคโว เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่มอสโก ……. น. เดินทางสู่มอสโก โดยเที่ยวบินที่ ……. น. ถึงท่าอากาศยานโดโมเดทโดโว รับกระเป๋าและเตรียมตัวเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 11.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ T5 702/ T5 641 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พักผ่อนตามอัธยาศัย แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัชคาบัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน ประมาณ 1 ชั่วโมง

วันที่แปด กรุงเทพฯ

03.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ