ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน

วันแรกของการเดินทาง ( กลางวัน / เย็น ) ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3770 ( 07.15 – 08.00 ) ถึง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เจ้าหน้าคอยถือป้ายต้อนรับท่าน เทียบเท่า เพื่อเช็คอินจากนั้นพาท่านท่องเที่ยวภายในเมือง ย่างกุ้ง นำท่านชม พระพุทธลาภมุนี พระหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในพม่าและ นำชม ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของพม่าซึ่งถือเป็น สิ่งเสริมบารมีแก่แผ่นดิน ตามความเชื่อเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย สมควรแก่เวลา นำท่านนมัสการ พระเฉาทัตจี พระนอน ที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามตามศิลปะ พม่า เที่ยวชม พระเจดีย์ สุเหล่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง นับเป็นศูนย์กลางของเมือง ซึ่งในบริเวณ ใกล้กัน มีอนุสาวรีย์ที่ระลึกการประกาศ อิสรภาพ อยู่ด้วย จากนั้น นำท่านสู่ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง พระเจดีย์สำคัญที่สุดของพม่า ซึ่งมีอายุ มากกว่า 2,500 ปี ตัวองค์เจดีย์ปิดทอง และ ใช้ทองเป็นส่วนประกอบทั้งหมด ถึง 11 ตัน และ ประดับเพชรพลอยต่างๆ มากถึง 1,800 กะรัต ยามค่ำมีการเปิดไฟ แสงสีสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEDONA HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง ( เช้า / กลางวัน / เย็น )

หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองของพม่า นำท่านเที่ยวชม นำท่านสู่ วัดไจ้ปุ่น ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 ทิศเป็นปางมารวิชัย สื่อถึงพระพุทธเจ้าใน 4 พระองค์ ใน 4 ชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเป็นพระราชวังหลวง ในอดีต สมเด็จพระนเรศวร ได้ถูกจับเป็นตัวประกันไว้ ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ พระเจดีย์ ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุ มุเตา เป็นพระเจดีย์ ที่สูงที่สุดใน กรุงหงสา ที่ซึ่งบรรจุระเกศาธาตุ ของสมเด็จพระพุทธเจ้าเอาไว้ พระเจดีย์องค์นี้เคยพังทลายลงจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2473 ครั้งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยยาสน์ ชเวตาเลียว พระนอนอีกองค์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่มาก จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ย่างกุ้ง ระหว่างทางแวะ เที่ยว เดินทาง ถึงเมืองย่างกุ้ง รับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง ( เช้า )

หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD 3771 (08.35 – 10.20 )

ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ