ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

วันแรกของการเดินทาง ( กลางวัน / เย็น ) ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3770 ( 07.15 – 08.00 ) ถึง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เจ้าหน้าคอยถือป้ายต้อนรับท่าน เทียบเท่า เพื่อเช็คอินจากนั้นพาท่านท่องเที่ยวภายในเมือง ย่างกุ้ง นำท่านชม พระพุทธลาภมุนี พระหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในพม่าและ นำชม ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของพม่าซึ่งถือเป็น สิ่งเสริมบารมีแก่แผ่นดิน ตามความเชื่อเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สิเรียม ข้ามแม่น้ำ ย่างกุ้ง บนสะพาน เก่าแก่ ขนาดใหญ่ เดินทางสู่ พระเจดีย์ เยเล เก่าแก่ ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นับเป็น พระเจดีย์ ที่ชาวสิเรียมให้ความเคารพ นับถืออย่างสูง สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระทันใจ ที่พระเจดีย์ โบตะ ซึ่งเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และ ให้พรได้ทันใจ ช่วงเย็น นำท่านสู่ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง พระเจดีย์สำคัญที่สุดของพม่า ซึ่งมีอายุ มากกว่า 2,500 ปี ตัวองค์เจดีย์ปิดทองและ ใช้ทองเป็นส่วนประกอบทั้งหมด ถึง 11 ตัน และ ประดับเพชรพลอยต่างๆ มากถึง 1,800 กะรัต ยามค่ำมีการเปิดไฟ แสงสีสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEDONA HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง ( เช้า / กลางวัน / เย็น )

หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ ที่เมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองของพม่า นำท่านเที่ยวชม นำท่านสู่ วัดไจ้ปุ่น ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 ทิศเป็นปางมารวิชัย สื่อถึงพระพุทธเจ้าใน 4 พระองค์ ใน 4 ชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเป็นพระราชวังหลวง ในอดีต สมเด็จพระนเรศวร ได้ถูกจับเป็นตัวประกันไว้ ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ พระเจดีย์ ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุ มุเตา เป็นพระเจดีย์ ที่สูงที่สุดใน กรุงหงสา ที่ซึ่งบรรจุระเกศาธาตุ ของสมเด็จพระพุทธเจ้าเอาไว้ พระเจดีย์องค์นี้เคยพังทลายลงจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2473 ครั้งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยยาสน์ ชเวตาเลียว พระนอนอีกองค์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่มาก จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ย่างกุ้ง ระหว่างทางแวะ เที่ยว เดินทาง ถึงเมืองย่างกุ้ง รับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง ( เช้า )

หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD 3771 (08.35 – 10.20 )

ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ